Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z psycholog mgr Beatą Liwowską przygotowało kolejny film edukacyjny dla rodziców w ramach cyklu poradników „CRL uczy Rodziców”. Motywem przewodnim filmu jest rozwój dzieckaSerdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu. Wszystkie filmy z cyklu dostępne są na stronie

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

prowadzi p. Marzena Łopacińska w sali nr 14

dla uczniów klas 2 i 3 poniedziałki 12.45 – 13.30
dla uczniów klasy 4 czwartki 12.45 – 13.30
dla uczniów klas 5 wtorki 13.40 – 14.25 co drugi tydzień


prowadzi p. Ewa Duchnik-Dywan w sali nr 17

dla uczniów klas 6 środa 13.40– 14.25
dla uczniów klas 7 środa 7.15 – 8.00
dla uczniów klas 8 czwartki 14.35 – 15.20 co drugi tydzień

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia :

 • niepełnosprawności,
 • niedostosowania społecznego,
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • ze szczególnych uzdolnień,
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 • zaburzeń komunikacji językowej,
 • choroby przewlekłej,
 • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • niepowodzeń edukacyjnych,
 • zaniedbań środowiskowych,
 • trudności adaptacyjnych.

  Pomoc psychologiczno -pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 • rodzicami uczniów,
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
 • instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
 • ucznia
 • rodziców ucznia
 • nauczyciela, wychowawcy,
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.

  W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, uspołeczniających
 • zajęć rozwijających uzdolnienia
 • zajęć prowadzonych przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • porad i konsultacji dla uczniów i rodziców.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
Wszelkie działania związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły koordynuje
pedagog szkolny.
Dyrektor szkoły organizuje oraz nadzoruje wszelkie działania związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Zajęcia dla uczniów organizowane w ramach świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej plik do pobrania

Harmonogram zajęć korekcyjno–kompensacyjnych plik do pobrania

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole polega na: plik do pobrania

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content