Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie

POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW:

W procesie psychospołecznego rozwoju dziecka ważną rolę odgrywa zaspokojenie jego potrzeb. Spełniają one funkcje regulatorów działania, są źródłem podejmowania przez dziecko różnych form aktywności. Niezaspokojone potrzeby oraz związane z tym stany frustracji powodują powstawanie różnych zaburzeń w zachowaniu. Rozsądne i naturalne wychowanie uwzględniające indywidualność dziecka i jego indywidualne potrzeby, będzie skuteczną ochroną, że dziecko będzie psychicznie zrównoważone, zaradne, pewne siebie, samodzielne.

Problemy dzieciPotrzeby wynikające z problemów
-Skłonności agresywne, tendencje aspołeczne skłonności do izolacji i unikania kontaktów z otoczeniem.-Potrzeba bliskiego związku, potrzeba bezpieczeństwa,
-Brak pewności siebie, nadmierna nieśmiałość, przejawianie skłonności nerwicowych przyjmujących formę nieuzasadnionych obaw i lęków.-Potrzeba kontaktów społecznych, potrzeba przynależności grupowej, akceptacji, potrzeba w³asnego dzia³ania, potrzeba pozytywnych wzorców,
-Rozkapryszenie, skłonności do narzucania swej woli otoczeniu.-Potrzeby estetyczne i poznawcze, potrzeba nowych przeżyć.

Szkoła wspierając wszechstronny rozwój ucznia, musi zachować właściwe proporcje między wiedzą a umiejętnościami i wychowaniem. Konieczne jest odpowiednie profilowanie celów w zakresie wiedzy, wartości. W zakresie wiedzy dąży się do tego, aby wyposażyć młodego człowieka w:
-informacje dotyczące radzenia sobie w sytuacjach trudnych, problemowych,
-informacje na temat radzenia sobie z własnymi emocjami,
– informacje dotyczące sposobów skutecznego radzenia sobie z przeżywanymi lękami, wynikającymi zarówno z interakcji rówieśniczych, jak i z problemów osobistych,
– rozumieć społeczną problematykę uzależnień,
– rozumieć istotę działania i wpływu środków społecznego przekazu na zachowanie człowieka (zwłaszcza dzieci i młodzieży),
– mieć pełne rozeznanie odnośnie do lokalnych problemów uzależnień oraz placówek niosących pomoc w zwalczaniu tego rodzaju problemów,
– w zakresie wartości młody człowiek powinien zrozumieć, że stopniowo zwiększa się stopień jego swobody, ale równocześnie zwiększa się poziom odpowiedzialności za własne działania i za innych, w związku z czym uczeń powinien znać i przestrzegać zasad i norm postępowania obowiązujących w szkole i społeczeństwie, mieć przekonanie, że uczestniczenie w działaniach organizowanych przez szkołę (np. zawody sportowe, spotkania towarzyskie, imprezy rekreacyjno – rozrywkowe) sprzyja zachowaniu zdrowia i zapewniają właściwą organizację czasu wolnego, rozwijać poczucie własnej wartości i akceptować pozytywne aspekty własnego dojrzewania i rozwoju, być świadomy własnego uspołecznienia i podejmować działania na rzecz rozwijania i wzbogacania lokalnej społeczności, włączanie dzieci i młodzieży w organizację działań o charakterze profilaktycznym w szkole oraz na terenie Miasta Częstochowy,

DIAGNOZA PROBLEMÓW – ZAGROŻENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Diagnoza środowiska szkolnego została opracowana na podstawie:
a) rozmowy kierowanej do uczniów w klasach 0-III szkoły podstawowej,
b) ankiet dla uczniów w klasach IV-VIII szkoły podstawowej,
c) ankiet dla rodziców,
d) ankiet dla nauczycieli,
e) wywiadu z wychowawcami,
f) obserwacji zachowań uczniów,
g) analiza frekwencji w dziennikach zajęć lekcyjnych,
h) analiza frekwencji rodziców na zebraniach organizowanych przez szkołę,
i) rozmowy z policją, pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracownikami organizacji, instytucji, które mają na celu dobro dziecka
j) rozmowy z pielęgniarką szkolną.
Uczniowie o najwyższym ryzyku dysfunkcjonalności to uczniowie:
– znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
– wychowujący się w rodzinie niepełnej,
– wychowujący się w rodzinie rozbitej,
– powtarzający klasę w swojej szkole;

OBOWIĄZKI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO:
Obowiązki dyrektora:
1. Zakłada, że w jego szkole funkcja profilaktyki musi być spójna z funkcją wychowania,
2. Posiada podstawową wiedzę w zakresie profilaktyki problemowej,
3. Umacnia pozytywne relacje interpersonalne w szkole,
4. Zachęca młodzież do udziału w działaniach profilaktycznych,
5. Włącza rodziców do współpracy w tworzeniu i realizacji szkolnych programów i projektów,
6. Wspiera finansowo i organizacyjnie działania projektowe w swoim środowisku.

Obowiązki pedagoga szkolnego:
1. Diagnozowanie problemów wychowawczych w szkole,
2. Wspieranie wychowawcy i pozostałych pracowników w realizacji zadań wychowawczo – profilaktycznych w szkole,
3. Praca indywidualna i grupowa z uczniami i rodzicami w przezwyciężaniu problemów,
5. Propaguje treści i programy profilaktyczne,
6. Rozpoznaje potrzeby edukacyjne, emocjonalne, psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży,
7. Systematycznie doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki.

Obowiązki rodziców:
1. Mają dobry kontakt ze szkołą i szeroko rozumianym środowiskiem dziecka,
2. Aktywnie współpracują ze szkołą, dzieląc odpowiedzialność za podejmowane wspólnie oddziaływania wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze,
3. Zdobywają wiedzę na temat potrzeb dzieci, zagrożeń wieku dojrzewania i sposobów przeciwdziałania im,
4. Stanowią wzór osobowy – model dla dziecka,
5. Dbają o dobry kontakt z dzieckiem.

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ W DZIAŁANIACH PROFILAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH
1. Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych ; ul. Kosmowskiej 5/ 34 3622424; Poradnia nr 3 ul. Łukasińskiego 40 / 34 3632550
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ; ul. Sobieskiego 9 / 34 3229206
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; ul. Nowowiejskiego15/ 34 3683212
4. Komenda Policji w Częstochowie; 1 Komisariat Policji ; ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 5 / 34 3681809
5. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna; ul. Jasnogórska 15 a/ 34 3449900

Plan realizacji działań

Spodziewane efekty podejmowanych działań w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej
Zmiany w postawach, wiedzy i zachowaniu:
– wykształcenie nawyków zdrowego stylu życia,
– Nabycie wiedzy o szkodliwości alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych środkach odurzających,
– Nabycie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo, środowisko, w którym żyję,
– Umiejętne radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami,
– Nauczenie się pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia ludzi,
– Zdobycie umiejętności dokonywania wartościowych i sensownych wyborów w życiu.
W przypadku zarejestrowania negatywnych i aspołecznych zachowań pedagog, dyrektor szkoły podejmują działania zmierzające do wyeliminowania ich skutków poprzez :
– podejmują systematyczne rozmowy z uczniem, a gdy sytuacja tego wymaga podejmuje interwencje z włączeniem rodziców,
– kierują do specjalistycznych poradni, lekarzy,instytucji,
– obejmują opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (współpraca z MOPS, zwolnienie ze składek na ubezpieczenie, dyskretna zbiórka odzieży wśród pracowników szkoły),
– systematycznie współpracują z Policją, Sądem dla Nieletnich (osoby objęte dozorem),
– sprawują opiekę nad uczniami posiadającymi opinie i orzeczenia z ZPPP,

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content