Świetlica

Świetlica czynna codziennie od 7:00 – 16:00

regulamin-świetlicy2

 

zgłoszenie Ucznia do świetlicy KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA_23 24

Procedury przyprowadzania i odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej

Nauczyciel wychowawcaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
p. Andrzej Solskix10.00-16.009.00-13.0010.00-14.0011.00-16.00
p. Renata Łapeta10.00-16.009.00-14.0010.00-14.008.00-14.009.00-14.00
p. Sandra Wójcik10.30-14.3010.30-13.3012.30-16.009.30-16.00x
p.Karolina Parzeniewskaxx11.30-16.00x12.30-16.00

Jadłospis19.02.2024-23.02.2024
poniedziałekZupa grochowa. Kluski na parze z jogurtem
i truskawkami.
alergeny: białko, jaja, seler, gorczyca, soja
wtorekFilet z kurczaka, kolorowy makaron, bukiet warzyw. Kompot wieloowocowy.
alergeny: białko, jaja, seler, gorczyca, soja
środaKarczek w sosie, kopytka, ogórek kiszony. Woda z cytryną.
alergeny: białko, jaja, seler, gorczyca, soja
czwartekŁazanki z mięsem i kapustą. Kompot wieloowocowy.
alergeny: białko, jaja, seler, gorczyca, soja
piątekDorsz, ziemniaki, marchew z jabłkiem.
Woda z cytryną.
alergeny: białko, jaja, seler, gorczyca, soja
File1680

Mleko, owoce i warzywa
W roku szkolnym 2010/2011 nawiązałam kontakt i współpracę z oddziałem ARiMR w Częstochowie, a następnie zgłosiłam szkołę do uczestnictwa w programie Owoce w szkole. Przez kolejne lata byłam koordynatorem tego programu. W ramach programu Owoce w szkole uczniowie klas I-III otrzymywali porcje owoców i warzyw – 20 porcji w ciągu semestru. Uczniowie brali również udział w działalności mającej poprawić wiedzę na temat zdrowych nawyków żywieniowych: pogadanki, prezentacje, konkursy, spotkania z dietetykiem, przygotowywanie zdrowego drugiego śniadania, wycieczki do ogródków działkowych. Na festynach i kiermaszach uczniowie wraz  rodzicami przygotowywali stoiska ze zdrową żywnością, z naturalnymi sokami.
W roku szkolnym 2017/2018 szkoła przystąpiła do nowego programu dla szkół, który zastąpi dotychczasowe programy Mleko dla szkół i Owoce i warzywa dla szkół. Program obejmuje uczniów klas I-V. Jest on finansowany ze środków krajowych i środków Unii Europejskiej. Programowi patronuje ARR, MRiRW i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczniowie otrzymują produkty mleczne cztery razy w tygodniu i porcje owocowo-warzywne – 20 porcji w semestrze. W tym roku dostawcą jest firma KAIZEN, BARZENC, MASZARO.

Marzena Marchewka

zgoda na program Owoce w szkole do wydruku
zgoda na program Mleko w szkole do wydruku

Zadania świetlicy szkolnej
1. Uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, w oczekiwaniu na czas obiadu, organizację dojazdu lub inne okoliczności, przebywają w świetlicy szkolnej.
2. Godziny pracy świetlicy dostosowuje się do potrzeb uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych).
3. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające warunki wszechstronnego rozwoju ucznia, potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży , a także ich możliwości psychofizyczne w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
4. Liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych w świetlicy przez jednego nauczyciela nie powinna przekraczać 25.
5. Nad uczniami przebywającymi w świetlicy szkolnej opiekę sprawują nauczyciele świetlicy, którzy prowadzą dokumentację przebiegu zajęć.
6. Nauczyciele świetlicy rzetelnie realizują zadania związane z funkcją opiekuńczą i wychowawczą szkoły w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez świetlicę.
7. Celem działania świetlicy jest:
1) zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki w czasie zajęć, poza zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi przewidzianymi w organizacji roku szkolnego,
2) organizowanie pomocy uczniom w odrabianiu zadań domowych,
3) organizowanie udziału uczniów w zajęciach rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,
4) organizowanie odpoczynku i relaksu zapewniającego prawidłowy rozwój uczniów,
5) tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego uczniów.
8. Świetlica działa we wszystkie dni roku szkolnego oprócz ferii letnich i zimowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.
9. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy pozostają w szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu na czas pracy rodziców, inne okoliczności wymagające opieki.
10. Przyjmowanie uczniów do świetlicy ze względu na czas pracy rodziców odbywa się na pisemny wniosek rodziców, który w szczególności zawiera: określenie czasu niezbędnej opieki nad dzieckiem, wskazanie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy, podanie danych niezbędnych dla sprawowania prawidłowej opieki nad dzieckiem.
11. Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlicy oraz w miejscach wyznaczonych przez dyrektora, w tym w salach lekcyjnych, czytelni i sali gimnastycznej, boiskach szkolnych i szkolnym placu zabaw.
12. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej mają możliwość odrobienia zadań domowych pod opieką wychowawców świetlicy.
13.Świetlica umożliwia uczniom pozostającym pod jej opieką odpoczynek i relaks, w tym na świeżym powietrzu.
14. W czasie pozostawania pod opieką świetlicy, uczeń w uzgodnieniu z rodzicami ma prawo korzystać z zajęć pozalekcyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć organizowanych na terenie szkoły.
15. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z wolą rodziców zapisaną na karcie zgłoszeniowej.
16. Dyrektor w uzgodnieniu z Radą Rodziców określa w drodze zarządzenia szczegółowe zasady organizacji świetlicy szkolnej z uwzględnieniem praw i obowiązków uczniów będących pod opieką świetlicy oraz praw i obowiązków rodziców, których dzieci korzystają z opieki świetlicowej na ich wniosek.
17. „Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej”, określa szczegółową organizację pracy świetlicy w danym roku szkolnym oraz plany zajęć świetlicowych na dany rok szkolny.
18. „Procedury przyprowadzania i odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie”, określają zasady przyjmowania i odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej i stanowią załącznik do ww. regulaminu:
1) nauczyciel wychowawca świetlicy może wydać dziecko po osobistym zweryfikowaniu tożsamości osoby odbierającej dziecko z listą osób uprawnionych do jego odbioru,
2) odbiór dzieci poniżej 7 roku życia jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione pisemnie,
3) prośby dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poświadczone orzeczeniem sądowym,
4) w wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie z rodzicem/opiekunem (telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica/opiekuna. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka podpisując się pod nim czytelnie,
5) rodzice/opiekunowie po odebraniu dziecka przejmują nad nim odpowiedzialność nawet, jeśli przebywają na terenie szkoły,
6) uczniowie samodzielnie wracający do domu, muszą posiadać pisemną zgodę od rodzica (opiekuna) – nie dotyczy dzieci poniżej 7 roku życia, które muszą być odebrane przez osobę dorosłą,
7) uczeń nie może być zwolniony z zajęć ani opuścić świetlicy na podstawie telefonu od rodziców(opiekunów),
8) dziecko wychodzące ze świetlicy do domu, zgłasza swoje wyjście nauczycielowi- wychowawcy świetlicy,
9) Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy.
19. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna zwana dalej „stołówką”.
1. Stołówka organizuje dożywianie w formie obiadów z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia dzieci i młodzieży.
2. Posiłki wydawane w stołówce spełniają wymagania określone w odrębnych przepisach, a wykaz posiłków wydawanych w stołówce w ramach dożywiania uczniów, uzgadniany jest z Radą Rodziców.
3. W czasie przerw obiadowych w stołówce szkolnej prowadzone są dyżury przez wychowawców świetlicy zgodnie z harmonogramem dyżurów.

Kuratorium Oświaty w Katowicach w sprawie organizacji świetlic szkolnych.
pismo przewodnie
załącznik

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content