Kontakt

Sekretariat szkoły:

mgr Agnieszka Gorzędowska

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Częstochowie
42-217 ul. Goszczyńskiego 9/11
tel. 34 324 69 56
e-mail: sp33@edukacja.czestochowa.pl
www.sp33czest.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), w skrócie RODO informujemy, że:

Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej .

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:

a. listownie na adres siedziby administratora:ul. Goszczyńskiego 9/11, 42-217 Częstochowa,

b. telefonicznie pod numerem: 34 324-69-56,

c. za pośrednictwem poczty elektronicznej: sp33@edukacja.czestochowa.pl,

d. przez elektroniczną skrytkę podawczą ePUAP na adres skrytki: SP33beatazemla.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.

Cele i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia z Panem/Panią komunikacji za pomocą: poczty elektronicznej, lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP), jeśli zainicjuje Pan/Pani taką komunikację.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Odbiorcy danych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Pana/Pani dane osobowych będą podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pana/Pani dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń1 oraz podmiot, z którym administrator zawarł umowę na świadczenie związanych z użytkowanymi systemami informatycznymi.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane będą przetwarzane do momentu realizacji konkretnej sprawy, w której zostały zebrane oraz do celów archiwalnych przez czas określony w przepisach prawa, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Prawa podmiotów danych

Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora:

a. dostępu do swoich danych;

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. usunięcia danych osobowych;

e. sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Pana/Pani dane są niezbędne, aby umożliwić administratorowi prowadzenie komunikacji z Panem/Panią. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością jej prowadzenia.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie zostały określone w Polityce Prywatności (link otwiera się w nowej zakładce)

Skip to content