Dokumenty szkolne

mLegitymacja

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel.

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, nazwę i adres szkoły.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam, jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia – w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).

mLegitymację należy dodać na własnym urządzeniu w aplikacji mObywatel wydanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Obecnie, funkcjonalność mLegitymacja dostępna jest dla użytkowników urządzeń z systemem Android w wersji min. 6.0 lub IOS (wersja 10.3 lub nowsza).

Link do oficjalnego źródła aplikacji mObywatel:

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nask.mobywatel

Aby uruchomić mLegitymację należy:

  1. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie Legitymacji. Wnioski prosimy przekazywać do sekretariatu lub wysłać skan na adres: sp33@edukacja.czestochowa.pl
  2. Wraz z wnioskiem należy jako załącznik dodać zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.

Zdjęcie do mLegitymacji można szybko przygotować w darmowym generatorze zdjęć: https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji

  1. Po wprowadzeniu do systemu uczniowi zostaje nadany kod aktywacyjny, który będzie przesłany przez pracownika szkoły w wiadomości przez dziennik elektroniczny na konto rodzica/prawnego opiekuna.
  2. Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.
  3. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

Sprawy niewymienione w procedurze reguluje regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel.

Jednorazowy kod aktywacyjny oraz kod QR jest ważny 30 dni od momentu jego wygenerowania w systemie.
Wszystkie materiały przekazane przez rodzica w formie elektronicznej po wprowadzeniu do systemu zostają usunięte i nie są archiwizowane przez szkołę.

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna:

https://www.mobywatel.gov.pl/mobywatel.android.mlegitymacjaszkolna.regulamin.2.1.0.pdf

Informacje o usłudze mLegitymacja:

https://mc.bip.gov.pl/publiczna-aplikacja-mobilna/informacje-o-publicznej-aplikacji-mobilnej.html

mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:

  • na wniosek rodziców ucznia (opiekuna prawnego), w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
  • z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły (§ 24 ust. 4a rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.).

Wytyczne MEiN dla szkół

Wytyczne_MEiN_MZ_i_GIS_dla_szkół_podstawowych_i_ponadpodstawowych-2

 

organizacja-od-18.01.2021

 

Procedura organizacji pracy szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

ze-zmianami-Proceudry-SP_33_1września_2020

 

Procedura-bezpiecznej-pracy-zdalnej_16.10.2020

 

Procedury bezpieczeństwa przed zagrożeniem COVID -19 w Szkole Podstawowej nr 33

SP-33-Procedury-bezpieczeństwa-Covid-191

 

Procedura-postępowania-na-wypadek-podejrzenia-wystąpienia-choroby-koronawirusowej-COVID-19-1

 

Polityka prywatności

strona polityki prywatności (odnośnik przenosi do nowego okna)

Deklaracja dostępności

strona deklaracji dostępności (odnośnik przenosi do nowego okna)


Statut

Statut po aktualizacji 06.10.2022r  plik do pobrania

PDF-10 Statut aktualizacja 06.10.2022

Statut po nowelizacji z 27 stycznia 2021 Statut aktualizacja 27.01.2022 (1)

Statut po nowelizacji z 18 listopada 2021 plik do pobrania

Aneks nr 8 do statutu plik do pobrania

Statut po nowelizacji z 25 stycznia 2021 plik do pobrania
Aneks nr 7 do statutu plik do pobrania
Zasady oceniania wewnątrzszkolnego plik do pobrania

Statut po nowelizacji (obowiązujący od 18 stycznia 2021) plik do pobrania
Aneks nr 6 do statutu plik do pobrania

Statut po nowelizacji (obowiązujący od 17 grudnia 2020) plik do pobrania
Aneks nr 5 do statutu plik do pobrania

Statut po nowelizacji 2020 plik do pobrania

Statut po nowelizacji plik do pobrania

Statut plik do pobrania


Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej

plik do pobrania


Program wychowawczo – profilaktyczny

 Tekst ujednolicony plik do pobrania

Aneks do programu wychowawczo-profilaktyczego  plik do pobrania
nowelizacja na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 29 kwietnia2021 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 Dz. U. z 2021 r. poz. 824, rozporządzenie zmieniające w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19- Dz. U. z 2021r.

plik do pobrania (rok szkolny 19_20)


Dokumenty świetlicy

Zgłoszenie Ucznia do świetlicy plik do pobrania
Procedury przyprowadzania i odbioru dzieci ze świetlicy szkolnej plik do pobrania
zgoda na program Owoce w szkole plik do pobrania
zgoda na program Mleko w szkole plik do pobrania


Procedury przyznawania nagród Uczniom

plik do pobrania


Procedury organizacji wycieczek

plik do pobrania

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content