mLegitymacja

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel.

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, nazwę i adres szkoły.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam, jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia – w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).

mLegitymację należy dodać na własnym urządzeniu w aplikacji mObywatel wydanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Obecnie, funkcjonalność mLegitymacja dostępna jest dla użytkowników urządzeń z systemem Android w wersji min. 6.0 lub IOS (wersja 10.3 lub nowsza).

Link do oficjalnego źródła aplikacji mObywatel: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nask.mobywatel

Aby uruchomić mLegitymację należy:

 1. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie Legitymacji. Wnioski prosimy przekazywać do sekretariatu lub wysłać skan na adres: sp33@edukacja.czestochowa.pl. Wniosek do pobrania tutaj.
 2. Wraz z wnioskiem należy jako załącznik dodać zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.
  Zdjęcie do mLegitymacji można szybko przygotować w darmowym generatorze zdjęć: https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji
 3. Po wprowadzeniu do systemu uczniowi zostaje nadany kod aktywacyjny, który będzie przesłany przez pracownika szkoły w wiadomości przez dziennik elektroniczny na konto rodzica/prawnego opiekuna.
 4. Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.
 5. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

Sprawy niewymienione w procedurze reguluje regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel.

Jednorazowy kod aktywacyjny oraz kod QR jest ważny 30 dni od momentu jego wygenerowania w systemie.
Wszystkie materiały przekazane przez rodzica w formie elektronicznej po wprowadzeniu do systemu zostają usunięte i nie są archiwizowane przez szkołę.

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna:

https://www.mobywatel.gov.pl/mobywatel.android.mlegitymacjaszkolna.regulamin.2.1.0.pdf

Informacje o usłudze mLegitymacja:

https://mc.bip.gov.pl/publiczna-aplikacja-mobilna/informacje-o-publicznej-aplikacji-mobilnej.html

mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:

 • na wniosek rodziców ucznia (opiekuna prawnego), w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
 • z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły (§ 24 ust. 4a rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.).

Statut

Statut po aktualizacji 02.03.2023r. Plik do pobrania

Statut po nowelizacji 12.01.2023r. plik do pobrania

Statut po nowelizacji 06.10.2022r  plik do pobrania

Statut po nowelizacji z 18 listopada 2021 plik do pobrania

Aneks nr 8 do statutu plik do pobrania

Statut po nowelizacji z 25 stycznia 2021 plik do pobrania
Aneks nr 7 do statutu plik do pobrania
Zasady oceniania wewnątrzszkolnego plik do pobrania

Statut po nowelizacji (obowiązujący od 18 stycznia 2021) plik do pobrania
Aneks nr 6 do statutu plik do pobrania

Statut po nowelizacji (obowiązujący od 17 grudnia 2020) plik do pobrania
Aneks nr 5 do statutu plik do pobrania

Statut po nowelizacji 2020 plik do pobrania

Statut po nowelizacji plik do pobrania

Statut plik do pobrania

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny www.sp33czest.pl

Data publikacji i aktualizacji strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy są migawkami z występów dzieci/chóru podczas imprez szkolnych stąd nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • strona nie jest w pełni dostosowana do działania na urządzeniach mobilnych.

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-07.

Metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przegląd i aktualizacja deklaracji

Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu: 2023-03-29

Skróty klawiaturowe

Strona posiada menu dostępności z powiększaniem, kontrastem i przekierowaniem do pomocy (dostępność elementów strony z klawiatury dla przeglądarki Firefox) oraz mapę strony w celu umożliwienia poprawnej nawigacji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem placówki sp33@edukacja.czestochowa.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3246956. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

42-217 Częstochowa
ul. Seweryna Goszczyńskiego 9/11
tel.:34 3246956
faks:34 3246956
e-mail: sp33@edukacja.czestochowa.pl

witryna internetowa: www.sp33.czest.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada 7 wejść do budynku:

 • Wejście nr 1 od strony ul. Goszczyńskiego- dla pracowników, uczniów, rodziców, gości, interesantów. Prowadzą do niego schody oraz podjazd dla wózków.
 • Wejście nr 2 od strony ul. Goszczyńskiego dla uczniów – bezpośrednio do szatni. Prowadzą do niego schody, brak podjazdu dla wózków.
 • Wejście nr 3 od strony parkingu- dla pracowników oraz gości. Prowadzą do niego schody oraz podjazd dla wózków. Wejście prowadzi do sali gimnastycznej, szatni wych. fizycznego oraz do szkoły.
 • Wejście nr 4 od strony boiska przy Sali nr 20 (otwierane okazjonalnie). Prowadzą do niego schody, nie ma podjazdu dla wózków.
 • Wejście nr 5 od strony boiska przy Sali nr 15 (otwierane okazjonalnie). Prowadzą do niego schody, nie ma podjazdu dla wózków.
 • Wejście nr 6 od strony boiska przy Sali nr 10 -dla uczniów klas I-III. Prowadzą do niego schody, nie ma podjazdu dla wózków.
 • Wejście nr 7 od strony ul. Krasińskiego prowadzące do zaplecza kuchennego i kuchni (wejście dla pracowników). Prowadzą do niego schody, nie ma podjazdu dla wózków.

Budynek szkoły ma 3 poziomy: piwnica– szatnia i archiwum, parter (tu zlokalizowana jest większość sal lekcyjnych, gabinety dyrekcji, sekretariat, biblioteka, świetlica, jadalnia, sale gimnastyczne), 1. piętro (cztery sale lekcyjne, gabinet logopedy i pielęgniarki). Do szatni oraz na 1. piętro prowadzą schody, brak dostosowań dla osób poruszających się na wózkach. Na  parter można dotrzeć wejściem nr 1 raz nr 3, które posiadają podjazd dla wózków. Na parterze znajdują się korytarze bez barier architektonicznych. W budynku nie ma wind, toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W szkole nie ma dostosowań: pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Na terenie placu szkolnego jest parking, nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

W kontaktach ze szkołą można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną, w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 33 im. M. Kownackiej w Częstochowie

Realizując wymóg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”), poniżej informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie

Dane kontaktowe administratora danych

Z administratorem danych można skontaktować poprzez:

 • adres do korespondencji: Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej; 42-217 Częstochowa ul. Goszczyńskiego 9/11,
 • numer telefonu 34 324 69 56,
 • adres e-mail: sp33@edukacja.czestochowa.pl
 • Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP SP33beatazemla

Inspektor ochrony danych / Zastępca inspektora ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych  przez Szkołę Podstawową nr 33 im. Marii Kownackiej można skontaktować się
z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych – Panią Moniką Sławutą lub w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Panią Justyną Sprychą poprzez adres e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W naszej szkole gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych. Celem ich przetwarzania jest w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W większości przypadków dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają z ustaw i innych przepisów powszechnie obowiązujących jakie mają zastosowanie dla jednostek systemu oświaty.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 1. przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. realizacja zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. ważny interes publiczny na podstawie prawa unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g).

Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa odbywa się na podstawie oddzielnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez szkołę są:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
  na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, Biuro Finansów Oświaty, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie, Bursa Miejska w Częstochowie, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Gmina Miasto Częstochowa / Miasto Częstochowa na prawach powiatu, ośrodki pomocy społecznej, organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania, kuratorzy sądowi, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje wspierające rodzinę i system pieczy zastępczej, pracodawca, u którego odbywają się zajęcia praktyczne.
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Administratora danych pełnią wsparcie administracyjne, w szczególności Vulcan Sp. z o.o., uonet+, firma zapewniająca hosting strony internetowej – Hekko.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po tym czasie do celów archiwalnych, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia Urzędu 606-950-000, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt .

Nie wszystkie powyższe żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających
do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia danych.

Obowiązek oraz dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa lub zawarta między stronami umowa. Odmowa ich podania uniemożliwia prawidłową realizację celu przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Odmowa ich podania nie powoduje negatywnych konsekwencji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator danych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie RODO), poniżej informujemy o zasadach przetwarzania Pana/i danych osobowych. Zasady te stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie, tel. 34 324 69 56, e-mail: sp33@edukacja.czestochowa.pl

Inspektor ochrony danych

Jeśli ma Pan/i pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/i danych osobowych w zakresie działania Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie ul. Goszczyńskiego 9/11, a także przysługujących Panu/i uprawnień, może się Pan/i skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodeb@sod.edu.pl lub pod numerem telefonu: 34 362 51 05 wew. 107.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Pana/i dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Cel przetwarzania danych osobowych

Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie ul. Goszczyńskiego 9/11
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pana/i dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych ich odbiorcami mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Szkołę Podstawową nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie ul. Goszczyńskiego 9/11 przetwarzają dane osobowe.

Okres przechowywania danych

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługują Panu/i następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
-dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
-osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
-osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
-dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
-dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
-osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
-przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
-Administrator danych nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
-osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
-przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
-przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
-zaistnieją przyczyny związane z Pana/i szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
-przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
g) prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w przypadku gdy:
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) i cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
f) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku:
powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/i danych osobowych.

Obowiązek/ dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Pana/i danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/ią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa.

Inspektor ochrony danych

Jeśli ma Pan/i pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/i danych osobowych w zakresie działania Szkoły Podstawowej nr 33 im. M. Kownackiej, a także przysługujących Panu/i uprawnień, może Pan/i skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – p. Edytą Bajor – za pośrednictwem adresu e-mail: iodeb@sod.edu.pl lub nr telefonu: 34 362 51 05 wew. 107.

Polityka prywatności witryny internetowej szkoły

Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu

Wszelkie prawa do zawartości serwisu Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie www.sp33czest.pl są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej . Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej.

Odnośniki do innych stron

Strona Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej może zawierać odnośniki do innych stron „www”, które są własnością oraz są prowadzone przez niezależne jednostki i instytucje. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej nie odpowiada za treści zamieszczone w serwisach, do których odnośniki znajdują się na stronie www.sp33czest.pl.Sugerujemy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejszy polityka prywatności odnosi się tylko do serwisu www Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej.

Gromadzenie danych

W serwisie www Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Poniżej znajduje się dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera www:

publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,

nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,

nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

czas nadejścia zapytania,

pierwszy wiersz żądania HTTP,

kod odpowiedzi HTTP,

liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej nastąpiło przez odnośnik,

informacje o przeglądarce użytkownika,

informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron www są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Logi systemowe

Gromadzone logi systemowe przechowywane są przez czas nieokreślony i są wykorzystywane tylko do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią [należy wpisać pełną nazwę jednostki]. Zebrane logi wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych i nie służą do identyfikacji poszczególnych użytkowników serwisu. Zawierają informację o odwiedzonych stronach portalu Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej, typie przeglądarki z jakiej użytkownik korzysta oraz o systemie operacyjnym zainstalowanym na komputerze internauty.

Cookies

Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka) należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które wysyłane są przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty, w szczególności komputera czy smartfona. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki te stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie  portalu Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej używa się cookies jedynie, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.

Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej korzysta z mechanizmu cookies Google Analytics, który służy do śledzenia informacji na temat korzystających z serwisu. Dane zawarte plikach cookies służą do tworzenia statystyk dla witryny www.sp33czest.pl, zbierane są anonimowo i dotyczą: regionu połączenia, przekierowań z innych witryn, liczby odwiedzin oraz odwiedzonych stron.

W celu zapoznania się z Polityką Prywatności Google Analytics wejdź na stronę: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Jeśli nie chcesz korzystać z mechanizmów Google Analytics zainstaluj dodatek do przeglądarki, który blokuje mechanizm Google.

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: j.bartosik@sp33czest.pl.

Korzystając z serwisu internetowego Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej akceptujecie Państwo zasady zawarte w polityce prywatności portalu  www.sp33czest.pl.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności w portalu www.sp33czest.pl wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie

POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW:

W procesie psychospołecznego rozwoju dziecka ważną rolę odgrywa zaspokojenie jego potrzeb. Spełniają one funkcje regulatorów działania, są źródłem podejmowania przez dziecko różnych form aktywności. Niezaspokojone potrzeby oraz związane z tym stany frustracji powodują powstawanie różnych zaburzeń w zachowaniu. Rozsądne i naturalne wychowanie uwzględniające indywidualność dziecka i jego indywidualne potrzeby, będzie skuteczną ochroną, że dziecko będzie psychicznie zrównoważone, zaradne, pewne siebie, samodzielne.

Problemy dzieciPotrzeby wynikające z problemów
-Skłonności agresywne, tendencje aspołeczne skłonności do izolacji i unikania kontaktów z otoczeniem.-Potrzeba bliskiego związku, potrzeba bezpieczeństwa,
-Brak pewności siebie, nadmierna nieśmiałość, przejawianie skłonności nerwicowych przyjmujących formę nieuzasadnionych obaw i lęków.-Potrzeba kontaktów społecznych, potrzeba przynależności grupowej, akceptacji, potrzeba w³asnego dzia³ania, potrzeba pozytywnych wzorców,
-Rozkapryszenie, skłonności do narzucania swej woli otoczeniu.-Potrzeby estetyczne i poznawcze, potrzeba nowych przeżyć.

Szkoła wspierając wszechstronny rozwój ucznia, musi zachować właściwe proporcje między wiedzą a umiejętnościami i wychowaniem. Konieczne jest odpowiednie profilowanie celów w zakresie wiedzy, wartości. W zakresie wiedzy dąży się do tego, aby wyposażyć młodego człowieka w:
-informacje dotyczące radzenia sobie w sytuacjach trudnych, problemowych,
-informacje na temat radzenia sobie z własnymi emocjami,
– informacje dotyczące sposobów skutecznego radzenia sobie z przeżywanymi lękami, wynikającymi zarówno z interakcji rówieśniczych, jak i z problemów osobistych,
– rozumieć społeczną problematykę uzależnień,
– rozumieć istotę działania i wpływu środków społecznego przekazu na zachowanie człowieka (zwłaszcza dzieci i młodzieży),
– mieć pełne rozeznanie odnośnie do lokalnych problemów uzależnień oraz placówek niosących pomoc w zwalczaniu tego rodzaju problemów,
– w zakresie wartości młody człowiek powinien zrozumieć, że stopniowo zwiększa się stopień jego swobody, ale równocześnie zwiększa się poziom odpowiedzialności za własne działania i za innych, w związku z czym uczeń powinien znać i przestrzegać zasad i norm postępowania obowiązujących w szkole i społeczeństwie, mieć przekonanie, że uczestniczenie w działaniach organizowanych przez szkołę (np. zawody sportowe, spotkania towarzyskie, imprezy rekreacyjno – rozrywkowe) sprzyja zachowaniu zdrowia i zapewniają właściwą organizację czasu wolnego, rozwijać poczucie własnej wartości i akceptować pozytywne aspekty własnego dojrzewania i rozwoju, być świadomy własnego uspołecznienia i podejmować działania na rzecz rozwijania i wzbogacania lokalnej społeczności, włączanie dzieci i młodzieży w organizację działań o charakterze profilaktycznym w szkole oraz na terenie Miasta Częstochowy,

DIAGNOZA PROBLEMÓW – ZAGROŻENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Diagnoza środowiska szkolnego została opracowana na podstawie:
a) rozmowy kierowanej do uczniów w klasach 0-III szkoły podstawowej,
b) ankiet dla uczniów w klasach IV-VIII szkoły podstawowej,
c) ankiet dla rodziców,
d) ankiet dla nauczycieli,
e) wywiadu z wychowawcami,
f) obserwacji zachowań uczniów,
g) analiza frekwencji w dziennikach zajęć lekcyjnych,
h) analiza frekwencji rodziców na zebraniach organizowanych przez szkołę,
i) rozmowy z policją, pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracownikami organizacji, instytucji, które mają na celu dobro dziecka
j) rozmowy z pielęgniarką szkolną.
Uczniowie o najwyższym ryzyku dysfunkcjonalności to uczniowie:
– znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
– wychowujący się w rodzinie niepełnej,
– wychowujący się w rodzinie rozbitej,
– powtarzający klasę w swojej szkole;

OBOWIĄZKI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO:
Obowiązki dyrektora:
1. Zakłada, że w jego szkole funkcja profilaktyki musi być spójna z funkcją wychowania,
2. Posiada podstawową wiedzę w zakresie profilaktyki problemowej,
3. Umacnia pozytywne relacje interpersonalne w szkole,
4. Zachęca młodzież do udziału w działaniach profilaktycznych,
5. Włącza rodziców do współpracy w tworzeniu i realizacji szkolnych programów i projektów,
6. Wspiera finansowo i organizacyjnie działania projektowe w swoim środowisku.

Obowiązki pedagoga szkolnego:
1. Diagnozowanie problemów wychowawczych w szkole,
2. Wspieranie wychowawcy i pozostałych pracowników w realizacji zadań wychowawczo – profilaktycznych w szkole,
3. Praca indywidualna i grupowa z uczniami i rodzicami w przezwyciężaniu problemów,
5. Propaguje treści i programy profilaktyczne,
6. Rozpoznaje potrzeby edukacyjne, emocjonalne, psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży,
7. Systematycznie doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki.

Obowiązki rodziców:
1. Mają dobry kontakt ze szkołą i szeroko rozumianym środowiskiem dziecka,
2. Aktywnie współpracują ze szkołą, dzieląc odpowiedzialność za podejmowane wspólnie oddziaływania wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze,
3. Zdobywają wiedzę na temat potrzeb dzieci, zagrożeń wieku dojrzewania i sposobów przeciwdziałania im,
4. Stanowią wzór osobowy – model dla dziecka,
5. Dbają o dobry kontakt z dzieckiem.

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ W DZIAŁANIACH PROFILAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH
1. Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych ; ul. Kosmowskiej 5/ 34 3622424; Poradnia nr 3 ul. Łukasińskiego 40 / 34 3632550
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ; ul. Sobieskiego 9 / 34 3229206
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; ul. Nowowiejskiego15/ 34 3683212
4. Komenda Policji w Częstochowie; 1 Komisariat Policji ; ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 5 / 34 3681809
5. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna; ul. Jasnogórska 15 a/ 34 3449900

Plan realizacji działań

Spodziewane efekty podejmowanych działań w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej
Zmiany w postawach, wiedzy i zachowaniu:
– wykształcenie nawyków zdrowego stylu życia,
– Nabycie wiedzy o szkodliwości alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych środkach odurzających,
– Nabycie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo, środowisko, w którym żyję,
– Umiejętne radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami,
– Nauczenie się pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia ludzi,
– Zdobycie umiejętności dokonywania wartościowych i sensownych wyborów w życiu.
W przypadku zarejestrowania negatywnych i aspołecznych zachowań pedagog, dyrektor szkoły podejmują działania zmierzające do wyeliminowania ich skutków poprzez :
– podejmują systematyczne rozmowy z uczniem, a gdy sytuacja tego wymaga podejmuje interwencje z włączeniem rodziców,
– kierują do specjalistycznych poradni, lekarzy,instytucji,
– obejmują opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (współpraca z MOPS, zwolnienie ze składek na ubezpieczenie, dyskretna zbiórka odzieży wśród pracowników szkoły),
– systematycznie współpracują z Policją, Sądem dla Nieletnich (osoby objęte dozorem),
– sprawują opiekę nad uczniami posiadającymi opinie i orzeczenia z ZPPP,

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content