Ogólnopolski turniej wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

Uczniowie naszej szkoły: Alicja Ślęzak, Konrad Parkitny, Antoni Rozwens brali udział drugim etapie w konkursie o ruchu drogowym, który odbył się 29 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 50 w Częstochowie. Organizatorem przedsięwzięcia była Miejska Komenda Policji w Częstochowie. Celem zawodów było działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Po sprawdzeniu zdobytej przez uczniów wiedzy w zakresie ruchu drogowego, młodzi uczestnicy sprawdzali w praktyce swoje umiejętności, przejeżdżając specjalny tor przeszkód w jak najlepszym czasie bez punktów karnych. Ostatnia część obejmowała sprawdzenie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Podziękowanie

Szanowni Państwo przyjmijcie serdeczne podziękowania  za wsparcie i pomoc dzieciom – uczniom przybyłym z Ukrainy, za dokonane wpłaty na ich dożywianie. Jesteśmy Państwu niezmiernie wdzięczni  za otwartość serc, ludzki gest pomocy potrzebującym dzieciom.

Jeśli bylibyście Państwo dalej zainteresowani wsparciem w dożywianiu, prosimy o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców, bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Z wyrazami szacunku

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 33

Wąsy Marszałka

19. marca to dzień imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Chcąc utrwalić pamięć o tym wielkim wodzu, uczniowie naszej szkoły nosili  w przeddzień imienin przygotowane specjalnie na tę okazję wąsy, z których Marszałek słynął i był bardzo dumny. Mamy nadzieję, że ten humorystyczny akcent dzisiejszego dnia przyczyni się do wzmocnienia pamięci o tej wybitnej postaci z kart historii naszego kraju.

Po raz pierwszy częstochowscy uczniowie przylepili sobie wąsy – najczęściej własnoręcznie wykonane na podstawie szablonu przygotowanego przez pomysłodawców akcji – w marcu 2018  roku. Chyba narodziła się nam nowa tradycja;)

 

 

Szkolne Koło Caritas dla Ukrainy

Uczniowie klasy 2a tworzący Szkolne Koło Caritas w  naszej  szkole oprócz aktywnego włączenia się w ogólnoszkolną zbiórkę charytatywną na rzecz Ukrainy, zorganizowali  akcję dla uchodźców i przekazali dla Caritasu Archidiecezji Częstochowskiej  środki opatrunkowe, higieniczne, artykuły spożywcze oraz odzież. Dziękujemy uczniom i Rodzicom klasy 2a za tak wielkie serce!!!

aut.: Marzena Łopacińska

2b poznaje teatr od podszewki

Uczniowie klasy 2b 16 marca udali się na przedstawienie pt. „Trzy świnki”. Po spektaklu uczestniczyli w zajęciach przybliżających kulisy pracy w teatrze.  Wrócili bardzo zadowoleni.

aut.D.Salwa

Spotkanie z Policją

Przeciwdziałanie cyberprzemocy oraz odpowiedzialność karna nieletnich- to temat spotkania z udziałem funkcjonariuszy Policji, które miało miejsce 16 marca w naszej szkole. Jego celem było poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sieci oraz zaznajomienie z zagadnieniami dotyczącymi odpowiedzialności karnej młodzieży za zachowania agresywne, rozbój, demoralizację i cyberprzemoc. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie poruszaną problematyką. Spotkanie przebiegało w przyjaznej, swobodnej atmosferze. Był również czas na wyjaśnienie wątpliwości i pytania indywidualne.

Zbiórka dla Ukrainy

Trwa zbiórka, do udziału w której zachęcamy całą społeczność szkolną – nauczycieli, innych pracowników szkoły, rodziców, dzieci i młodzież. Zbiórka potrwa od 28 lutego do 18 marca.

Zgromadzona pomoc trafi m. in. do mieszkanek i mieszkańców Berdyczowa, Humania, Iwano-Frankowska czy Charkowa – miast partnerskich Częstochowy. Zbiórka w naszej szkole obejmie artykuły spożywcze o  wydłużonym terminie przydatności jak konserwy, olej, mąka, cukier, makaron, ryż, kasza, słodycze – czekolady, batony, a także artykuły chemiczne i środki czystości – mydło, proszek do prania, płyny do mycia, papier toaletowy, ręczniki papierowe.

Potrzebne też są: śpiwory, koce, materace, koce termoaktywne, pulsoksymetry, apteczki, opaski uciskowe, bandaże, opatrunki, nienarkotyczne leki przeciwbólowe.

Wszystkie dary można składać w sali nr 6 w Szkole Podstawowej nr 33, w godzinach 8.00-19.00

Dziękujemy za ofiarne serce!

 

Informacja dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Częstochowy

 

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę i ogłoszonym tam stanem wojny Wydział  Edukacji Urzędu  Miasta Częstochowy oraz ZPP-P oferują pomoc  psychologiczną dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Częstochowy .Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać się telefonicznie do poradni wchodzących w skład ZPPP celem umówienia konsultacji i wsparcia. Oferujemy pomoc zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dorosłych. Można dzwonić na następujące numery telefonów:

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 Częstochowa ;ul. Marysia 93 B; Tel. 34 361 94 34 /533 300 966

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Częstochowa; ul. Kosmowskiej 5;Tel.34 362 24 24 /739 212 739

ZPP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 Częstochowa; ul. Łukasińskiego 40

(możliwość konsultacji w języku ukraińskim); Tel. 34 363 25 50 / 533 300 136

http://zppp.ids.czest.pl/

W związku z coraz liczniejszymi wizytami obywateli Ukrainy w Urzędzie Miasta Częstochowy informujemy, że osoba, która chce złożyć wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o udzielnie ochrony międzynarodowej (wnioskodawca) musi zgłosić się do właściwego organu Straży Granicznej. Jeżeli wniosek ma dotyczyć także innych osób (małoletnich dzieci, małżonka wnioskodawcy), osoby te również muszą być obecne podczas składania wniosku.

Zgodnie z informacjami na poniższej stronie internetowej, osoby, które nie podlegają zatrzymaniu w okresie rozpatrywania ich wniosku mogą korzystać z pomocy socjalnej i opieki medycznej, którą zapewnia Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców . Wszystkie niezbędne informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/udsc/uchodzcy.Najbliższa placówka Straży Granicznej: Placówka Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach ul. Wolności 90,Pyrzowice,42625 Ożarowice tel.: (32) 390 34 00, fax: (32) 390 34 05 e-mail: sdo.KatowicePyrzowice@strazgraniczna.pl Dodatkowych informacji może również udzielić Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Jagiellońska 25 40-032 Katowice tel. 32 2077326 lub delegatura w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 7 tel. 34 3782227.

 

 

Wraca nauka zdalna – do końca ferii dla uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej i szkół średnich

Od czwartku, 27 stycznia do 27 lutego br. wszyscy uczniowie klas 5-8 i szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych będą mieli zajęcia w formie zdalnej. Przedszkolaki i uczniowie klas 1- 4 szkół podstawowych będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym. Będzie także możliwość konsultacji indywidualnych i grupowych dla uczniów zdających w tym roku egzaminy ósmoklasisty i maturalny.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-do-konca-ferii-zimowych–gotowe-przepisy

 

 

 

Życzenia

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!
Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia pięknych, dających radość i nadzieję, wypełnionych miłością Świąt Bożego Narodzenia. Nowy 2022 Rok niech zapisze się jako dobry czas realizacji wszystkich osobistych planów i zamierzeń zawodowych, niech marzenia szybują w górę i się spełniają.

Z wyrazami szacunku
Dyrektorzy szkoły wraz z pracownikami

Informacja dla uczniów i rodziców

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie i Rodzice,
Rząd zdecydował, że od 20 do 22 grudnia 2021r. i po świętach od 03 do 05 stycznia 2022 r. uczniowie będą uczyć się zdalnie. Z zapowiedzi wynika, że dzieci wrócą do szkoły 10 stycznia 2022 r. W czasie zdalnego nauczania, świetlica szkolna będzie dostępna w godzinach 7.00–16.00, sprawując opiekę nad dziećmi, zarówno w pomocy w zdalnym nauczaniu jak i opiece wychowawczej.
W czasie ferii świątecznych (dni wolnych od nauki) tj. 23-24-27-28-29-30-31 grudnia 2021 r. szkoła zapewnia opiekę uczniom potrzebującym.
W dniach 06–07 stycznia 2022 r. nie odbywają się zajęcia edukacyjne i wychowawczo-opiekuńcze, w tych dniach szkoła korzysta z dni wolnych.

Z wyrazami szacunku
Beata Zemła

Informacje o stypendiach i zasiłkach szkolnych 2021/22

Stypendia szkolne

to pomoc pieniężna udzielana, by zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia – obowiązuje tu próg dochodowy.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł netto.
Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Świadczenie „500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
– rodziców/opiekunów prawnych,
Wypełnione, kompletne wnioski  składa się od 1 września 2021 r. do 14 września 2021 r. u pedagoga szkolnego, a dnia 15. 09. 2021 r. szkoła składa w MOPS.
Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz MOPS- u. Bardzo istotne jest dotrzymywanie terminów, w przeciwnym razie wniosek nie będzie rozpatrywany. Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkiwanie na terenie gminy Częstochowa.

 Zasiłek szkolny

może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.
Zdarzeniem losowym jest w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej .O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wniosek stypendium szkolne

Wniosek zasiłek Szkolny

Oświadczenie o zapoznaniu się z wymogami stypendium

Oświadczenie  osoby dochód ryczałt

Oświadczenie działalności na zasadach ogólnych

Oświadczenie z działalności gosp. na zasadach ogólnych rozpoczętej w roku bieżącym

Oświadczenie osoby praca dorywcza

Zaświadczenie dochód z Centrum Integracji Społecznej

Zaświadczenie o dochodach umowa o pracę

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie przyszłych klas pierwszych

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne online z Dyrektorem Szkoły oraz Wychowawcami przyszłych klas pierwszych, które odbędzie się dnia 02.06.2021 r. o godzinie 17.00 na platformie Microsoft Teams. Link do spotkania zostanie przesłany drogą elektroniczną na Państwa adres mailowy
W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły: 34 324 69 56

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content