Doradztwo zawodowe 2019/20

Serdecznie zapraszamy uczniów i ich rodziców do udziału w IV Regionalnym Forum Doradztwa Zawodowego. Przedsięwzięcie odbędzie się 19 października 2019 (sobota) w godzinach: 10.00-13.00 w siedzibie Ochotniczych Hufców Pracy – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie, al. Niepodległości 20/22 (1 piętro). Uczniowie i ich rodzice będą mogli skorzystać z usług Centrum z zakresu porad doradcy zawodowego i specjalisty ds. rozwoju zawodowego oraz konsultacji z pośrednikiem pracy.


Program realizacji doradztwa zawodowego 2019/20
plik do pobrania

Zadania z zakresu doradztwa zawodowego
1. Szkoła organizuje obowiązkowe zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII. Zajęcia te prowadzi szkolny doradca zawodowy.
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są prowadzone niezależnie od działań przygotowujących uczniów szkoły do wyboru zawodu i kierunku kształcenia podejmowanych w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
3. Działania w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego są prowadzone przez wszystkich członków Rady Pedagogicznej, przy współpracy rodziców oraz placówek oświatowych, instytucji i zakładów pracy.
4. System doradztwa zawodowego funkcjonujący w szkole obejmuje różne formy grupowej i indywidualnej pracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami szczegółowo określone w programie realizacji doradztwa zawodowego uwzględniającego wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
5. Koordynatorem działań prowadzonych w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest szkolny doradca zawodowy.
6. Doradca zawodowy planuje i realizuje zadania z zakresu doradztwa zawodowego, a w szczególności:
1) systematycznie diagnozuje zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego,
2) prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,
3) opracowuje we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, program realizacji doradztwa zawodowego i koordynuje jego realizację,
4) wspiera nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie realizacji doradztwa zawodowego,
5) koordynuje działalność informacyjno – doradczą realizowaną przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
6) realizuje działania wynikające z programu realizacji doradztwa zawodowego w szkole.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content