Aktualności
Bieżące wydarzenia
Dla Ucznia
Dla Rodzica
Dla Emeryta
Spacer po szkole
Lunetka 33
Galerie zdjęć
Nasza Szkoła
Kontakt
Dyrekcja
Kadra Pedagogiczna
Biblioteka
Pedagog
Logopeda
Pielęgniarka
Świetlica

Patron szkoły - Maria Kownacka
Uroczystości miejskie
Działo się 2017/18

Konkursy przedmiotowe dla uczniów
Zaproszenia konkursowe
Osiągnięcia uczniów

Samorząd szkolny
Poczet Sztandarowy
Wolontariat

bo
Nasze zadanie 184

Polityka prywatności
Organizacja pracy
Statut
Doradztwo zawodowe
Program wychowawczo-profilaktyczny
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Programy i projekty
Rok dla Niepodległej w 33
Erasmus+
Innowacja #mamTalent
Młody historyk
Sport w 33
Europejskie Dni Dziedzictwa
Zachowaj równowagę
Rekrutacja
Nabór do szkoły
Podręczniki
Linki
bip
epuap
Kuratorium Oświaty Katowice
urzad_miasta
rdRada
Dzielnicy


CIZ
ZPPP
MOPS
Komisariat Policji
Straż miejska
Parafia Rzymsko-Katolicka
INNA strona
Zdobywcy odznak
Wzorowy Uczeń kl. 3
Plastuś kl. 1-3
Wybitny Uczeń kl. 4-7
Wybitny Absolwent kl. 8
Na skróty
vimeo instagram pinterest Google+
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Powitanie
Jeżeli nie widzisz aktualnych wiadomości z naszej szkoły, zajrzyj na stronę szkoły w nowej odsłonie i dodaj do ulubionych
Nabór do szkoły

NABÓR DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W dniu 1 marca 2018 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2018 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2018 r. o godz. 15.00.

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.
Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.Ogólne zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych w Częstochowie na rok szkolny 2018/2019:
Ilekroć w zasadach jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych.
 1. Kolejność zgłoszeń przez rodziców(podczas logowania w systemie) nie ma wpływu na pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej.
 2. Rodzice mogą wskazać maksymalnie 3 oddziały klas I szkół podstawowych.
 3. Rodzice wypełniają w formie elektronicznej zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej znajdujący się na stronie internetowej.
 4. Osoby niemające dostępu do internetu pobierają zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i wypełniają go odręcznie.
 5. Podpisany przez rodziców zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej - niezależnie od sposobu wypełnienia - oraz dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w terminie od 1 marca 2018 r. do 15 marca 2018r. w czasie pracy placówki.
 6. Niezłożenie w terminie, o którym mowa w pkt.5 wniosku do placówki pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
 7. Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania dziecka do szkoły podstawowej.
 8. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 9. Dokumenty, które rodzice dołączają do wniosku składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w  postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
 10. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 11. Wniosek rozpatruje powołana w szkole podstawowej/zespole szkół/zespole szkolno-przedszkolnym komisja rekrutacyjna.
 12. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, w terminie prze  niego wyznaczonym lub może zwrócić się do prezydenta, właściwego ze względu n  miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
 13. Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają podania.
 14. Przydział dzieci do konkretnych klas I w szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 15. Jeśli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoły podstawowe nadal będą dysponowały wolnymi miejscami dyrektor danej jednostki przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.
tabela terminów obowiązujących w rekrutacji do szkół podstawowych KLIK
podstawa prawna
Theme Shadows by Harly59,616 unikalne wizyty