Pedagog

Pedagog szkolny

p. Agnieszka Wrońska-Radosz

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2018/2019

poniedziałek 7.30 – 12.30

wtorek 9.45 – 12.45

środa 7.30 – 12.30

czwartek 10.45 – 12.45

13.30- 16.30

13.40- 14.25 zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne
(I i III czwartek miesiąca klasy I-III oraz II i IV czwartek miesiąca klasy IV-VIII)

14.30-16.00 zajęcia „mam talent do gotowania”
( I i III czwartek miesiąca)

14.35-15.20 zajęcia relaksacyjne
(II i IV czwartek miesiąca)

piątek 7.30 – 11.30

 

 

Do zadań pedagoga należy:

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych, stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
  • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb;
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy;
  • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top