Przegląd i aktualizacja deklaracji

Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu: 2023-03-29


Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do witryny www.sp33czest.pl

raport-o-stanie-zapewnienia-dostępności-podmiotu-publicznego

Data publikacji i aktualizacji strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy są migawkami z występów dzieci/chóru podczas imprez szkolnych stąd nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • strona nie jest w pełni dostosowana do działania na urządzeniach mobilnych.

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-07.

Metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona posiada menu dostępności z powiększaniem, kontrastem i przekierowaniem do pomocy (dostępność elementów strony z klawiatury dla przeglądarki Firefox) oraz mapę strony w celu umożliwienia poprawnej nawigacji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem placówki sp33@edukacja.czestochowa.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3246956. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

42-217 Częstochowa
ul. Seweryna Goszczyńskiego 9/11
tel.:34 3246956
faks:34 3246956
e-mail: sp33@edukacja.czestochowa.pl

witryna internetowa: www.sp33.czest.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada 7 wejść do budynku:

 • Wejście nr 1 od strony ul. Goszczyńskiego- dla pracowników, uczniów, rodziców, gości, interesantów. Prowadzą do niego schody oraz podjazd dla wózków.
 • Wejście nr 2 od strony ul. Goszczyńskiego dla uczniów – bezpośrednio do szatni. Prowadzą do niego schody, brak podjazdu dla wózków.
 • Wejście nr 3 od strony parkingu- dla pracowników oraz gości. Prowadzą do niego schody oraz podjazd dla wózków. Wejście prowadzi do sali gimnastycznej, szatni wych. fizycznego oraz do szkoły.
 • Wejście nr 4 od strony boiska przy Sali nr 20 (otwierane okazjonalnie). Prowadzą do niego schody, nie ma podjazdu dla wózków.
 • Wejście nr 5 od strony boiska przy Sali nr 15 (otwierane okazjonalnie). Prowadzą do niego schody, nie ma podjazdu dla wózków.
 • Wejście nr 6 od strony boiska przy Sali nr 10 -dla uczniów klas I-III. Prowadzą do niego schody, nie ma podjazdu dla wózków.
 • Wejście nr 7 od strony ul. Krasińskiego prowadzące do zaplecza kuchennego i kuchni (wejście dla pracowników). Prowadzą do niego schody, nie ma podjazdu dla wózków.

Budynek szkoły ma 3 poziomy: piwnica– szatnia i archiwum, parter (tu zlokalizowana jest większość sal lekcyjnych, gabinety dyrekcji, sekretariat, biblioteka, świetlica, jadalnia, sale gimnastyczne), 1. piętro (cztery sale lekcyjne, gabinet logopedy i pielęgniarki). Do szatni oraz na 1. piętro prowadzą schody, brak dostosowań dla osób poruszających się na wózkach. Na  parter można dotrzeć wejściem nr 1 raz nr 3, które posiadają podjazd dla wózków. Na parterze znajdują się korytarze bez barier architektonicznych. W budynku nie ma wind, toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W szkole nie ma dostosowań: pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Na terenie placu szkolnego jest parking, nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

W kontaktach ze szkołą można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną, w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.