Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Nowe terminy

  • Od 15 czerwca do 10 lipca będzie można składać wniosek o przyjęcie do szkoły.

  • Od 23 czerwca do 7 lipca będą się odbywały sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej. 

  • Od 26 czerwca do 10 lipca uczniowie będą mieli czas na dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Wniosek o przyjęcie do szkół o wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie będą mogli uzupełnić od 31 lipca do 4 sierpnia. 

  • 12 sierpnia 2020 r. pojawi się informacja o tym, kto został zakwalifikowany do szkół, a do 19 sierpnia 2020 r. pojawi się lista kandydatów przyjętych do szkół.

Nie będzie rekrutacji uzupełniającej

MEN poinformował, że nie będzie w tym roku rekrutacji uzupełniającej. Zdecydowano o tym, ze względu na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne (art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych,

którzy nie zostaną przyjęci do szkół w  postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021,

będą przyjmowani do szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Rekrutacja-SP33

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top