Rekrutacja do szkół podstawowych

Nabór do klas i publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Czekamy na Ciebie😊

W dniu 1 marca 2019 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w  obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2019 r. o godz. 9:00,  co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2019 r. o godz. 15.00.

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia / wniosku, może zgłosić się do Szkoły Podstawowej nr 33 im. M. Kownackiej przy ul. Goszczyńskiego 9/11.

Wszelkich informacji udzieli sekretariat szkoły. Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego nie ma znaczenia kolejność uzupełniania i  składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów. Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Załączniki:

 1. Kryteria rekrutacji,
 2. Zasady ogólne,
 3. Harmonogram naboru,

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu
uzupełniającym
1Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzaj¹cymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 01.03.2019 godz. 9:00
do 15.03.2019 godz.15:00
od 13.05.2019 godz. 9:00
do 21.05.2019 godz. 15:00
1Przeprowadzenie prób
sprawności fizycznej do 
oddziału sportowego w
publicznej szkole
podstawowej
  08.03.2019   16.05.2019
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne
wyniki prób sprawności
fizycznej
11.03.2019 godz. 15:00 17.05.2019 godz. 15:00
4Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do szkoły
podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 01.03.2019 do 29.03.2019 od 13.05.2019 do 24.05.2019
5Podanie do publicznej
wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy
kandydatów
zakwalifikowanych i 
kandydatów
niezakwalifikowanych
04.04.2019 godz. 15:00 31.05.2019 godz. 15:00
6Potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjêcia w
postaci pisemnego
oświadczenia
od 05.04.2019 godz. 9:00
do 09.04.2019 godz. 15:00
od 3.06.2019 godz. 9:00 
do 06.06.2019 godz. 15:00
7Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy
kandydatów przyjêtych i 
kandydatów nieprzyjętych
12.04.2019 godz.15:00 07.06.2019 godz.15:00

Ogólne zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych w Częstochowie na rok szkolny 2019/2020:

 1. Rodzice wypełniają w formie elektronicznej zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej znajdujący się na stronie internetowej.
 2. Osoby niemające dostępu do internetu pobierają zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i wypełniają go odręcznie.
 3. Podpisany przez rodziców zgłoszenie/wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej – niezależnie od sposobu wypełnienia – oraz dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w terminie od 1 marca 2019 r do 15 marca 2019 r. w czasie pracy placówki.
 4. Niezłożenie w terminie, o którym mowa w pkt. 5 wniosku do placówki pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
 5. Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania dziecka do szkoły podstawowej.
 6. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 7. Dokumenty, które rodzice dołączają do wniosku składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
 8. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 9. Wniosek rozpatruje powołana w szkole podstawowej/zespole szkół/zespole szkolno-przedszkolnym komisja rekrutacyjna.
 10. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, w terminie przez niego wyznaczonym lub może zwrócić się do prezydenta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
 11. Przydział dzieci do konkretnych klas I w szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 12. Jeśli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoły podstawowe nadal będą dysponowały wolnymi miejscami dyrektor danej jednostki przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top