DLA RODZICÓW

Procedury organizacji wycieczek plik do pobrania

Zajęcia pozalekcyjne 2019/20 2019/20 plik do pobrania

Plan zajęć 2019/20 plik do pobrania

Zasady profilaktycznej opieki stomatologicznej dla uczniów szkoły plik do pobrania

Zestaw programów 2019/20 plik do pobrania

Zestaw podręczników 2019/20 plik do pobrania

Dziennik elektroniczny
http://uonetplus.vulcan.net.pl/czestochowa

Aby w pełni korzystać z udogodnień jakie daje elektroniczny dziennik, należy przekazać adres e – mail wychowawcy. Po założeniu konta przez wychowawcę można zalogować się na stronę e-dziennika. Wątpliwości odnośnie działania dziennika elektronicznego wyjaśnia zakładka POMOC. .

Uroczystości i imprezy 2019/20
harmonogram konkursów
plik do pobrania


Kalendarz roku szkolnego 2019/2020,
Harmonogram spotkań dla rodziców
znajdą Państwo w kalendarzu w stopce strony

Zebrania rodziców będą odbywać się w salach

sala klasa wychowawca
6 2b p. E. Ciosek Szczęsna
7 1a p. Z. Kamińska
8 2a p. M. Górska
9 3a p. D. Salwa
12 4a p. A. Kroszowska
13 5b p. J. Szydłowska
14 3b p. M. Łopacińska
15 1b p. A. Kluźniak Buchaniec
16 8b p. M. Marchewka
17 5c p. E. Duchnik Dywan
18 6a p. I. Będkowska
20 5d p. A. Misiukiewicz
21 7a p. J. Bryk
23 8a p. A. Garbaciak
25 7b p. J. Garbaciak
25a 6c p. G. Markowska

Rada Rodziców 2019/2020
Przewodnicząca – p. Marzena Cudak
Z-ca Przewodniczącej – p. Elżbieta Zielińska
Sekretarz – p. Paweł Wszelaki
Komisja Rewizyjna
p. Katarzyna Bodziachowska
p. Karolina Trójczak

Wyjścia uczniów klas drugich na basen poniedziałki
2a – p. Małgorzata Górska 9.40 po 2 godz. lekcyjnej
2b – p. Emilia Ciosek Szczęsna 10.35 po 3 godz. lekcyjnej

POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW:
W procesie psychospołecznego rozwoju dziecka ważną rolę odgrywa zaspokojenie jego potrzeb. Spełniają one funkcje regulatorów działania, są źródłem podejmowania przez dziecko różnych form aktywności. Niezaspokojone potrzeby oraz związane z tym stany frustracji powodują powstawanie różnych zaburzeń w zachowaniu. Rozsądne i naturalne wychowanie uwzględniające indywidualność dziecka i jego indywidualne potrzeby, będzie skuteczną ochroną, że dziecko będzie psychicznie zrównoważone, zaradne, pewne siebie, samodzielne.

Problemy dzieciPotrzeby wynikające z problemów
-Skłonności agresywne, tendencje aspołeczne skłonności do izolacji i unikania kontaktów z otoczeniem.-Potrzeba bliskiego związku, potrzeba bezpieczeństwa,
-Brak pewności siebie, nadmierna nieśmiałość, przejawianie skłonności nerwicowych przyjmujących formę nieuzasadnionych obaw i lęków.-Potrzeba kontaktów społecznych, potrzeba przynależności grupowej, akceptacji, potrzeba w³asnego dzia³ania, potrzeba pozytywnych wzorców,
-Rozkapryszenie, skłonności do narzucania swej woli otoczeniu.-Potrzeby estetyczne i poznawcze, potrzeba nowych przeżyć.

Szkoła wspierając wszechstronny rozwój ucznia, musi zachować właściwe proporcje między wiedzą a umiejętnościami i wychowaniem. Konieczne jest odpowiednie profilowanie celów w zakresie wiedzy, wartości. W zakresie wiedzy dąży się do tego, aby wyposażyć młodego człowieka w:
-informacje dotyczące radzenia sobie w sytuacjach trudnych, problemowych,
-informacje na temat radzenia sobie z własnymi emocjami,
– informacje dotyczące sposobów skutecznego radzenia sobie z przeżywanymi lękami, wynikającymi zarówno z interakcji rówieśniczych, jak i z problemów osobistych,
– rozumieć społeczną problematykę uzależnień,
– rozumieć istotę działania i wpływu środków społecznego przekazu na zachowanie człowieka (zwłaszcza dzieci i młodzieży),
– mieć pełne rozeznanie odnośnie do lokalnych problemów uzależnień oraz placówek niosących pomoc w zwalczaniu tego rodzaju problemów,
– w zakresie wartości młody człowiek powinien zrozumieć, że stopniowo zwiększa się stopień jego swobody, ale równocześnie zwiększa się poziom odpowiedzialności za własne działania i za innych, w związku z czym uczeń powinien znać i przestrzegać zasad i norm postępowania obowiązujących w szkole i społeczeństwie, mieć przekonanie, że uczestniczenie w działaniach organizowanych przez szkołę (np. zawody sportowe, spotkania towarzyskie, imprezy rekreacyjno – rozrywkowe) sprzyja zachowaniu zdrowia i zapewniają właściwą organizację czasu wolnego, rozwijać poczucie własnej wartości i akceptować pozytywne aspekty własnego dojrzewania i rozwoju, być świadomy własnego uspołecznienia i podejmować działania na rzecz rozwijania i wzbogacania lokalnej społeczności, włączanie dzieci i młodzieży w organizację działań o charakterze profilaktycznym w szkole oraz na terenie Miasta Częstochowy,

DIAGNOZA PROBLEMÓW – ZAGROŻENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Diagnoza środowiska szkolnego została opracowana na podstawie:
a) rozmowy kierowanej do uczniów w klasach 0-III szkoły podstawowej,
b) ankiet dla uczniów w klasach IV-VIII szkoły podstawowej,
c) ankiet dla rodziców,
d) ankiet dla nauczycieli,
e) wywiadu z wychowawcami,
f) obserwacji zachowań uczniów,
g) analiza frekwencji w dziennikach zajęć lekcyjnych,
h) analiza frekwencji rodziców na zebraniach organizowanych przez szkołę,
i) rozmowy z policją, pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracownikami organizacji, instytucji, które mają na celu dobro dziecka
j) rozmowy z pielęgniarką szkolną.
Uczniowie o najwyższym ryzyku dysfunkcjonalności to uczniowie:
– znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
– wychowujący się w rodzinie niepełnej,
– wychowujący się w rodzinie rozbitej,
– powtarzający klasę w swojej szkole;

OBOWIĄZKI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO:
Obowiązki dyrektora:
1. Zakłada, że w jego szkole funkcja profilaktyki musi być spójna z funkcją wychowania,
2. Posiada podstawową wiedzę w zakresie profilaktyki problemowej,
3. Umacnia pozytywne relacje interpersonalne w szkole,
4. Zachęca młodzież do udziału w działaniach profilaktycznych,
5. Włącza rodziców do współpracy w tworzeniu i realizacji szkolnych programów i projektów,
6. Wspiera finansowo i organizacyjnie działania projektowe w swoim środowisku.

Obowiązki pedagoga szkolnego:
1. Diagnozowanie problemów wychowawczych w szkole,
2. Wspieranie wychowawcy i pozostałych pracowników w realizacji zadań wychowawczo – profilaktycznych w szkole,
3. Praca indywidualna i grupowa z uczniami i rodzicami w przezwyciężaniu problemów,
5. Propaguje treści i programy profilaktyczne,
6. Rozpoznaje potrzeby edukacyjne, emocjonalne, psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży,
7. Systematycznie doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki.

Obowiązki rodziców:
1. Mają dobry kontakt ze szkołą i szeroko rozumianym środowiskiem dziecka,
2. Aktywnie współpracują ze szkołą, dzieląc odpowiedzialność za podejmowane wspólnie oddziaływania wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze,
3. Zdobywają wiedzę na temat potrzeb dzieci, zagrożeń wieku dojrzewania i sposobów przeciwdziałania im,
4. Stanowią wzór osobowy – model dla dziecka,
5. Dbają o dobry kontakt z dzieckiem.

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ W DZIAŁANIACH PROFILAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH
1. Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych ; ul. Kosmowskiej 5/ 34 3622424; Poradnia nr 3 ul. Łukasińskiego 40 / 34 3632550
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ; ul. Sobieskiego 9 / 34 3229206
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; ul. Nowowiejskiego15/ 34 3683212
4. Komenda Policji w Częstochowie; 1 Komisariat Policji ; ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 5 / 34 3681809
5. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna; ul. Jasnogórska 15 a/ 34 3449900

Plan realizacji działań

Spodziewane efekty podejmowanych działań w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej
Zmiany w postawach, wiedzy i zachowaniu:
– wykształcenie nawyków zdrowego stylu życia,
– Nabycie wiedzy o szkodliwości alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych środkach odurzających,
– Nabycie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo, środowisko, w którym żyję,
– Umiejętne radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami,
– Nauczenie się pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia ludzi,
– Zdobycie umiejętności dokonywania wartościowych i sensownych wyborów w życiu.
W przypadku zarejestrowania negatywnych i aspołecznych zachowań pedagog, dyrektor szkoły podejmują działania zmierzające do wyeliminowania ich skutków poprzez :
– podejmują systematyczne rozmowy z uczniem, a gdy sytuacja tego wymaga podejmuje interwencje z włączeniem rodziców,
– kierują do specjalistycznych poradni, lekarzy,instytucji,
– obejmują opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (współpraca z MOPS, zwolnienie ze składek na ubezpieczenie, dyskretna zbiórka odzieży wśród pracowników szkoły),
– systematycznie współpracują z Policją, Sądem dla Nieletnich (osoby objęte dozorem),
– sprawują opiekę nad uczniami posiadającymi opinie i orzeczenia z ZPPP,

Sekcja Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych MOPS w Częstochowie w załączeniu przesyła pismo Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie dotyczące trybu składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019, a także nowe druki (uzupełnione o nowe przepisy o ochronie danych osobowych bazujące na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE) tj.:

1. druk wniosku o stypendium szkolne wraz z pouczeniem,

2. druk – zaświadczenie o dochodach,

3. druk – zaświadczenie o dochodach w CIS,

4. oświadczenie – dodatkowy dochód,

5. druk – oświadczenie dochód działalność-gospod_ryczałt,

6. druk – oświadczenie dochód działalność-gospod_składki zdrowotne,

7. wykaz kwalifikowanych zakupów w roku szkolnym 2018/2019(UWAGA: nowy wykaz wydatków zgodny z celami edukacyjnymi!),

8. oświadczenie klienta do wniosku,

9. druk – potwierdzenie udziału w zajęciach wychowania fizycznego,

10. druk – Indywidualna karta ucznia,

11. druk wniosku o zasiłek szkolny wraz z pouczeniem,

Stypendium szkolne

Nadmieniamy, iż przyjmowane i rozpatrywane będą tylko wnioski zawierające wszystkie niezbędne informacje, (wymienione w druku wniosku) zawierające niezbędne załączniki.

Zasiłek szkolny

W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny wniosek należy składać w okresie trwania zajęć szkolnych w roku szkolnym 2018/2019 w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku (art. 90e ust. 4). Po upływie tego terminu, który liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku do dnia złożenia wniosku, prawo do jego otrzymania definitywnie wygasa.

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 pokój nr. 4: tel. (34) 372-42-04.

komplet dokumentów do pobrania

Drodzy Rodzice,
chciałabym wyrazić wdzięczność za wasz trud i cierpliwość jakie wkładacie w pomoc w wychowaniu dzieci. Jest na świecie tyle rzeczy, za które nie można zapłacić. Mogę tylko wyrazić radość, zapewnić o pamięci, za wszystko co zdarzyło się w tym roku szkolnym serdecznie dziękuję. Czynicie tak wiele swym skromnym działaniem, że udają się wszystkie imprezy i uroczystości szkolne, jesteście wizytówką naszej szkoły, pomagacie dostrzegać jej potrzeby, skutecznie rozwiązujecie jej problemy i dzięki waszym staraniom szkoła pięknieje. Życzę miłego odpoczynku wakacyjnego i jestem przekonana, że moja współpraca z Państwem w dalszym ciągu będzie przebiegała w atmosferze życzliwości, pomocy i zrozumienia.
Do zobaczenia w nowym roku szkolnym 2018/2019.

Dyrektor szkoły – Beata Zemła

List w sprawie programu Dobry Start KLIK

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów z dnia 18 maja 2018

List

Kuratorium Oświaty w Katowicach w sprawie organizacji świetlic szkolnych.

pismo przewodnie
załącznik

W dniu 30.04. i 02.05. będą pełnione dyżury w świetlicy w godz 7.30 – 13.30

NABÓR DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W dniu 1 marca 2018 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2018 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2018 r. o godz. 15.00.

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.
Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA/Nabór do szkoły

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie odnośnie bezpłatnych biletów dla dzieci uczących się i zameldowanych w Częstochowie przypomina o konieczności wyrobienia przez uczniów karty i posiadania biletu bezpłatnego zapisanego na tej karcie celem korzystania z darmowych przejazdów. Ostatecznym terminem wyrobienia kart i jej doładowania jest 01.04.2018 r.(po tym terminie kontrolerzy będą wystawiać wezwanie do zapłaty za jazdę bez ważnego biletu). Wszystkie informacje dotyczące wyrobienia karty miejskiej dostępne są na stronie www.mpk.czest.pl, w punktach kasowych oraz w pojazdach. Informacja dotyczy jedynie tych uczniów, którzy do chwili obecnej nie posiadają karty miejskiej z tzw. bezpłatnym biletem.

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych w Częstochowie w dniu 24.01.2018 zapraszamy mieszkańców Częstochowy na bezpłatne szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych. Spotkanie jest organizowane w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego GIODO: „Twoje dane-twoja sprawa”, który jest objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka, w Częstochowie – Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowa.
Miejsce: Sala sesyjna Urzędu Miasta ul. Śląska 11/13
Termin: 24.01.2018 godzina 14:00
Organizatorzy: Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia, Urząd Miasta Częstochowy
Harmonogram:
14:00-15:15 – Ochrona danych osobowych – zgodnie z nowelizacją przepisów po 25 maja 2018 r. Magdalena Celeban
15:15-16:00 – Bezpieczeństwo w sieci Maciej Wiłun

Kontakt: Magdalena Celeban 600 299 249

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 33 im. MARII KOWNACKIEJ w Częstochowie
w roku szkolnym 2017/18
PRZEWODNICZĄCA
p. Marzena Cudak
VICE PRZEWODNICZĄCY
p. Rafał Redlicki
SEKRETARZ/SKARBNIK
p. Paweł Czaja
KOMISJA REWIZYJNA
p. Karolina Trójczak
p. Marek Kubiak

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna plik do pobrania

Dzieci i młodzież w Częstochowie podróżują komunikacją miejską za darmo informacje w pliku do pobrania

Regulamin Rady Rodziców plik do pobrania

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top