[metaslider id="13039"]

Postępowanie w przypadku pozyskania informacji o zakażeniu ucznia COVID 19 (chorym) lub pozostającym w kwarantannie w danej klasie

1.Wychowawca klasy informuje ucznia (uczniów) chorych, rodziców uczniów chorych bądź przebywających na kwarantannie o konieczności „połączenia się” z klasą (na wszystkich godzinach lekcyjnych, zgodnie z planem tygodniowych zajęć – z wyłączeniem zajęć wychowania fizycznego) za pomocą MS Team.

2.Informację skierowaną do uczniów, rodziców, przesyłają wychowawcy poprzez edziennik,

3.Uczniowie chorzy bądź pozostający w kwarantannie uczestniczą w zajęciach zgodnie z tygodniowym planem nauczania poprzez połączenie z MS Teams, Po zakończonej lekcji, uczniowie „połączeni” otrzymują przesłane informacje z lekcji w plikach MS Teams,

  1. Szkoła umożliwia uczniom, którzy nie zostali skierowani na kwarantannę lub izolację domową, udział w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły a w miarę możliwości organizacyjnych (m. in. technicznych, lokalowych, kadrowych), także w zajęciach obowiązkowych w trybie stacjonarnym,
  2. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii- obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się wobec osoby, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2 a także osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19,
  3. Rodzice są zobowiązani napisać informację, że dziecko może uczestniczyć w nauce stacjonarnej (w przypadku, gdy np. część klasy jest na nauczaniu zdalnym. Informacja od rodziców dotyczy np. dziecka, które jest ozdrowieńcem lub zaszczepionym),
  4. Wszelkie informacje o tym, że ktoś jest zakażony powinny być sformułowane na tyle ogólnie, by nie wskazywać na konkretna osobę, ale jednocześnie chronić te, które mogą być zakażone.
oświadczenie-rodzica-skonwertowany

Zasady funkcjonowania szkoły

Zasady funkcjonowania szkoły i nauczania zdalnego w przypadku wystąpienia zakażenia wirusem COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 33 w Częstochowie

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (wraz z nowelizacją z  dnia 16 października 2020, z dnia 23 października 2020 r),
Dyrektor szkoły ze względu na sytuację epidemiczną, w jakiej znajduje się szkoła-„czerwona strefa zakażenia” w Polsce, decyzją Rządu, wprowadza zasady funkcjonowania szkoły i zdalne nauczanie od 26.10.2020 r.do 08.11.2020 r. dla uczniów:
1)Pozostawieniu stacjonarnego trybu nauki (w szkole) uczniów klas 1-3, opieki pedagoga, logopedy, świetlicy biblioteki.
2)Wdrożeniu trybu nauczania, zajęć rewalidacyjnych, zajęć kompensacyjno- korekcyjnych, doradztwa zawodowego, w formie zdalnego nauczania uczniów klas 4-8.

Nauczanie zdalne:

Pracujemy zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem lekcji uwzględniając bezpieczeństwo i  higienę pracy przy komputerze (lekcja w trybie on-line trwa 30 min i 15 minut konsultacje indywidualne uczniów z nauczycielem). Ilość przeprowadzonych przez nauczycieli lekcji w trybie on- line, określają obowiązujące „PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA  NA ODLEGŁOŚĆ w Szkole Podstawowej nr 33 im. M. Kownackiej w Częstochowie od 1 września 2020 r”.

Sposób prowadzenia zajęć:

1)Zajęcia on-line będą realizowane w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami z zastosowaniem tylko jednej platformy z aplikacjami edukacyjnymi: www.office365.com (aplikacja Microsoft Teams) prowadzone ze szkoły lub w trybie domowym przez nauczycieli.

2)Nauczyciel w szkole udostępnia komputer i materiały dla uczniów tzn. „Stacje” nauki zdalnej dla tych ,którzy nie mają warunków do uczenia się zdalnie w domu (§ 2 ust. 3f pkt 1 rozporządzenia),

3)Nauczanie zdalne jest obowiązkowe i uczniowie mają obowiązek w nich uczestniczyć,

4)Sposób sprawdzania obecności zależy od trybu prowadzenia zajęć zdalnych.

Sprawdzić obecność można np. poprzez odesłanie zadania do określonej godziny, wypełnienie quizu, głosowo sprawdzić obecność, potwierdzić obecność na czacie, zalogować się do aplikacji w czasie trwania zajęć.

Zasady komunikowanie się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego

1)Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z  rodzicami poprzez: e-dziennik, pocztę elektroniczną w domenie szkoły (…@sp33czest.pl)

2)Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców – w godzinach pracy szkoły 8.00-16.00

Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymywanych ocenach

1)Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań, wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej np. w postaci zdjęcia, testu, arkusza, udziału w dyskusjach on-line, wypowiedzi na forum, prezentacji, projektów itp przesłanych poprzez Microsoft Teams.

2)Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej również z wykorzystaniem kamery, a uczeń ma prawo skorzystać z indywidualnych konsultacji – 15 minut po zakończonej lekcji.

3)Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia, udzielając dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie wykonać z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

4)Rodzice uczniów są zobowiązani zapewnić opiekę dzieciom do 16 roku życia, wszystkim tym, którzy będą zmuszeni przyjść do szkoły, w godzinach 8.00-16.00. Dzieci korzystające z opieki świetlicy, są odbierani wyłącznie przez rodziców, opiekunów prawnych.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content