Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie

POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW:

W procesie psychospołecznego rozwoju dziecka ważną rolę odgrywa zaspokojenie jego potrzeb. Spełniają one funkcje regulatorów działania, są źródłem podejmowania przez dziecko różnych form aktywności. Niezaspokojone potrzeby oraz związane z tym stany frustracji powodują powstawanie różnych zaburzeń w zachowaniu. Rozsądne i naturalne wychowanie uwzględniające indywidualność dziecka i jego indywidualne potrzeby, będzie skuteczną ochroną, że dziecko będzie psychicznie zrównoważone, zaradne, pewne siebie, samodzielne.

Problemy dzieciPotrzeby wynikające z problemów
-Skłonności agresywne, tendencje aspołeczne skłonności do izolacji i unikania kontaktów z otoczeniem.-Potrzeba bliskiego związku, potrzeba bezpieczeństwa,
-Brak pewności siebie, nadmierna nieśmiałość, przejawianie skłonności nerwicowych przyjmujących formę nieuzasadnionych obaw i lęków.-Potrzeba kontaktów społecznych, potrzeba przynależności grupowej, akceptacji, potrzeba w³asnego dzia³ania, potrzeba pozytywnych wzorców,
-Rozkapryszenie, skłonności do narzucania swej woli otoczeniu.-Potrzeby estetyczne i poznawcze, potrzeba nowych przeżyć.

Szkoła wspierając wszechstronny rozwój ucznia, musi zachować właściwe proporcje między wiedzą a umiejętnościami i wychowaniem. Konieczne jest odpowiednie profilowanie celów w zakresie wiedzy, wartości. W zakresie wiedzy dąży się do tego, aby wyposażyć młodego człowieka w:
-informacje dotyczące radzenia sobie w sytuacjach trudnych, problemowych,
-informacje na temat radzenia sobie z własnymi emocjami,
– informacje dotyczące sposobów skutecznego radzenia sobie z przeżywanymi lękami, wynikającymi zarówno z interakcji rówieśniczych, jak i z problemów osobistych,
– rozumieć społeczną problematykę uzależnień,
– rozumieć istotę działania i wpływu środków społecznego przekazu na zachowanie człowieka (zwłaszcza dzieci i młodzieży),
– mieć pełne rozeznanie odnośnie do lokalnych problemów uzależnień oraz placówek niosących pomoc w zwalczaniu tego rodzaju problemów,
– w zakresie wartości młody człowiek powinien zrozumieć, że stopniowo zwiększa się stopień jego swobody, ale równocześnie zwiększa się poziom odpowiedzialności za własne działania i za innych, w związku z czym uczeń powinien znać i przestrzegać zasad i norm postępowania obowiązujących w szkole i społeczeństwie, mieć przekonanie, że uczestniczenie w działaniach organizowanych przez szkołę (np. zawody sportowe, spotkania towarzyskie, imprezy rekreacyjno – rozrywkowe) sprzyja zachowaniu zdrowia i zapewniają właściwą organizację czasu wolnego, rozwijać poczucie własnej wartości i akceptować pozytywne aspekty własnego dojrzewania i rozwoju, być świadomy własnego uspołecznienia i podejmować działania na rzecz rozwijania i wzbogacania lokalnej społeczności, włączanie dzieci i młodzieży w organizację działań o charakterze profilaktycznym w szkole oraz na terenie Miasta Częstochowy,

DIAGNOZA PROBLEMÓW – ZAGROŻENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Diagnoza środowiska szkolnego została opracowana na podstawie:
a) rozmowy kierowanej do uczniów w klasach 0-III szkoły podstawowej,
b) ankiet dla uczniów w klasach IV-VIII szkoły podstawowej,
c) ankiet dla rodziców,
d) ankiet dla nauczycieli,
e) wywiadu z wychowawcami,
f) obserwacji zachowań uczniów,
g) analiza frekwencji w dziennikach zajęć lekcyjnych,
h) analiza frekwencji rodziców na zebraniach organizowanych przez szkołę,
i) rozmowy z policją, pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracownikami organizacji, instytucji, które mają na celu dobro dziecka
j) rozmowy z pielęgniarką szkolną.
Uczniowie o najwyższym ryzyku dysfunkcjonalności to uczniowie:
– znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
– wychowujący się w rodzinie niepełnej,
– wychowujący się w rodzinie rozbitej,
– powtarzający klasę w swojej szkole;

OBOWIĄZKI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO:
Obowiązki dyrektora:
1. Zakłada, że w jego szkole funkcja profilaktyki musi być spójna z funkcją wychowania,
2. Posiada podstawową wiedzę w zakresie profilaktyki problemowej,
3. Umacnia pozytywne relacje interpersonalne w szkole,
4. Zachęca młodzież do udziału w działaniach profilaktycznych,
5. Włącza rodziców do współpracy w tworzeniu i realizacji szkolnych programów i projektów,
6. Wspiera finansowo i organizacyjnie działania projektowe w swoim środowisku.

Obowiązki pedagoga szkolnego:
1. Diagnozowanie problemów wychowawczych w szkole,
2. Wspieranie wychowawcy i pozostałych pracowników w realizacji zadań wychowawczo – profilaktycznych w szkole,
3. Praca indywidualna i grupowa z uczniami i rodzicami w przezwyciężaniu problemów,
5. Propaguje treści i programy profilaktyczne,
6. Rozpoznaje potrzeby edukacyjne, emocjonalne, psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży,
7. Systematycznie doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki.

Obowiązki rodziców:
1. Mają dobry kontakt ze szkołą i szeroko rozumianym środowiskiem dziecka,
2. Aktywnie współpracują ze szkołą, dzieląc odpowiedzialność za podejmowane wspólnie oddziaływania wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze,
3. Zdobywają wiedzę na temat potrzeb dzieci, zagrożeń wieku dojrzewania i sposobów przeciwdziałania im,
4. Stanowią wzór osobowy – model dla dziecka,
5. Dbają o dobry kontakt z dzieckiem.

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ W DZIAŁANIACH PROFILAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH
1. Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych ; ul. Kosmowskiej 5/ 34 3622424; Poradnia nr 3 ul. Łukasińskiego 40 / 34 3632550
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ; ul. Sobieskiego 9 / 34 3229206
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; ul. Nowowiejskiego15/ 34 3683212
4. Komenda Policji w Częstochowie; 1 Komisariat Policji ; ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 5 / 34 3681809
5. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna; ul. Jasnogórska 15 a/ 34 3449900

Plan realizacji działań

Spodziewane efekty podejmowanych działań w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej
Zmiany w postawach, wiedzy i zachowaniu:
– wykształcenie nawyków zdrowego stylu życia,
– Nabycie wiedzy o szkodliwości alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych środkach odurzających,
– Nabycie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo, środowisko, w którym żyję,
– Umiejętne radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami,
– Nauczenie się pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia ludzi,
– Zdobycie umiejętności dokonywania wartościowych i sensownych wyborów w życiu.
W przypadku zarejestrowania negatywnych i aspołecznych zachowań pedagog, dyrektor szkoły podejmują działania zmierzające do wyeliminowania ich skutków poprzez :
– podejmują systematyczne rozmowy z uczniem, a gdy sytuacja tego wymaga podejmuje interwencje z włączeniem rodziców,
– kierują do specjalistycznych poradni, lekarzy,instytucji,
– obejmują opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (współpraca z MOPS, zwolnienie ze składek na ubezpieczenie, dyskretna zbiórka odzieży wśród pracowników szkoły),
– systematycznie współpracują z Policją, Sądem dla Nieletnich (osoby objęte dozorem),
– sprawują opiekę nad uczniami posiadającymi opinie i orzeczenia z ZPPP,

Materiał przygotowany przez Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych

Za nami trudny rok pandemii i nauki zdalnej. Zbliżające się wakacje mogą być czasem, kiedy wspólnie, całymi rodzinami zadbamy o siebie i swoje dzieci, aby z nową energią powrócić do swoich zajęć po dobrze zorganizowanym wypoczynku.
Warto zadbać o to, aby w wakacje dzieci miały co robić. Czas wspólnie spędzony z rodzicami to inwestycja w prawidłowy rozwój dziecka. Bliska więź z rodzicami jest jednym z najważniejszych czynników chroniących dzieci przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Dzięki dobrym relacjom z rodzicami dzieci są bardziej otwarte, szybciej są w stanie opowiedzieć, co je niepokoi i czego się boją. Jako dorośli, rodzice możemy być dla swoich dzieci zarówno wzorcem dobrych zachowań, jak i źródłem cennych porad i wskazówek. Nie bójmy się być dla nich przewodnikami. Badania naukowe potwierdzają, że dzieci oczekują od rodziców wsparcia oraz bycia autorytetem. Dzięki rodzicowi jednocześnie będącemu przewodnikiem wskazującym drogę i pokazującym granice pomiędzy dobrem a złem dzieci czują się bezpieczniej i nie muszą uczyć się na własnych błędach.
Letni czas powinien być dla nas inspiracją do wspólnego szukania „zamienników” i alternatyw dla smartfona, tabletu czy komputera. Znalezienia takiego rodzaju rozrywki lub odpoczynku, w którym może brać udział cała rodzina. Zapewnijmy dzieciem aktywności naturalnie podnoszące produkcję dopaminy, jak wspólne uprawianie sportu, planowanie podróży, czy poznawanie nowych smaków itp. Przygodą dla wielu dzieci będą wspólne gry planszowe, czytanie książek, tworzenie komiksów, wykonywanie wszelkiego rodzaju prac plastycznych, tworzenie budowli z klocków itp. Obdarzmy nasze dzieci uwagą, spędzajmy czas na rozmowach, dyskusjach, zabawie, ale też wspólnym realizowaniu obowiązków domowych.
W dogodnym czasie porozmawiajcie z dziećmi o zagrożeniach mogących wynikać z nadmiernego, nieograniczonego korzystanie z internetu. Zwróćmy uwagę, że zjawisko przemocy czy pornografii, z powodu swojej niemal nieograniczonej dostępności jest o wiele bardziej niebezpieczne i dotkliwe w skutkach. Hejt często doprowadza dzieci do zaburzeń depresyjnych i lękowych, z którymi same nie są w stanie sobie poradzić. Dlatego tak ważna jest więź z rodzicami, którzy nauczą dziecko reagowania na pojawiające się w świecie wirtualnym niebezpieczeństwa, ale też w odpowiednim momencie zareagują i zniwelują zagrożenie.
Bardzo ważnym podczas wakacji jest również, abyście Państwo, jako rodzice zadbali o adekwatny, zdrowy wypoczynek dla samych siebie, abyście wraz ze swoimi dziećmi rozpoczęli nowy rok szkolny w pełni sił, z nowymi pomysłami i sposobami spędzania czasu wolnego.
Wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzę, by tegoroczne wakacje były ciepłe i radosne. Niech każdy dzień wakacyjnych przygód pozostanie w Waszej pamięci jako dzień, o którym można powiedzieć, że to był dobry dzień. Z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa odpoczywajcie w pełnym słońcu i przy ładnej pogodzie, nabierajcie sił i „ładujcie akumulatory”.

Problemy zdrowia psychicznego dzieci w skutek izolacji społecznej

Warsztaty dla rodziców na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, zwiększające świadomość rodziców / opiekunów w zakresie problemów zdrowia psychicznego dzieci / uczniów w skutek izolacji społecznej.

https://drive.google.com/file/d/1VJTJreyQuV543pNWoi-au7OITfr-NouZ/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1ZQw36zFAo-W8wtxKKzV35dqWK_FoDHAU/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1dmkz8K4P_jIUsi-spSIX-4DD04Iez7i6/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1JwHDnzU0OqE93gaWW29ciTWUe2VU2YYD/view?usp=sharing,

oraz filmów z udziałem specjalistów

aut. K. Krzypkowska

CRL uczy Rodziców

Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z psycholog mgr Beatą Liwowską przygotowało kolejny film edukacyjny dla rodziców w ramach cyklu poradników „CRL uczy Rodziców”. Motywem przewodnim filmu jest rozwój dzieckaSerdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu. Wszystkie filmy z cyklu dostępne są na stronie

Problemy zdrowia psychicznego dzieci w skutek izolacji społecznej

Warsztaty dla rodziców na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, zwiększające świadomość rodziców / opiekunów w zakresie problemów zdrowia psychicznego dzieci / uczniów w skutek izolacji społecznej.

https://drive.google.com/file/d/1VJTJreyQuV543pNWoi-au7OITfr-NouZ/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1ZQw36zFAo-W8wtxKKzV35dqWK_FoDHAU/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1dmkz8K4P_jIUsi-spSIX-4DD04Iez7i6/view?usp=sharing,

https://drive.google.com/file/d/1JwHDnzU0OqE93gaWW29ciTWUe2VU2YYD/view?usp=sharing

oraz filmów z udziałem specjalistów

https://www.youtube.com/watch?v=YSWjd90S_Z8

https://www.youtube.com/watch?v=vaMrYwvTcyw

aut. K.Krzypkowska

Pomoc psychologiczna 2020/21

Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z psycholog mgr Beatą Liwowską przygotowało kolejny film edukacyjny dla rodziców w ramach cyklu poradników „CRL uczy Rodziców”. Motywem przewodnim filmu jest rozwój dzieckaSerdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu. Wszystkie filmy z cyklu dostępne są na stronie

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 2019/2020

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

prowadzi p. Marzena Łopacińska w sali nr 14

dla uczniów klas 2 i 3 poniedziałki 12.45 – 13.30
dla uczniów klasy 4 czwartki 12.45 – 13.30
dla uczniów klas 5 wtorki 13.40 – 14.25 co drugi tydzień


prowadzi p. Ewa Duchnik-Dywan w sali nr 17

dla uczniów klas 6 środa 13.40– 14.25
dla uczniów klas 7 środa 7.15 – 8.00
dla uczniów klas 8 czwartki 14.35 – 15.20 co drugi tydzień

Zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia :

 • niepełnosprawności,
 • niedostosowania społecznego,
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • ze szczególnych uzdolnień,
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 • zaburzeń komunikacji językowej,
 • choroby przewlekłej,
 • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • niepowodzeń edukacyjnych,
 • zaniedbań środowiskowych,
 • trudności adaptacyjnych.

  Pomoc psychologiczno -pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 • rodzicami uczniów,
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
 • instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

 • ucznia
 • rodziców ucznia
 • nauczyciela, wychowawcy,
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.

  W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, uspołeczniających
 • zajęć rozwijających uzdolnienia
 • zajęć prowadzonych przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • porad i konsultacji dla uczniów i rodziców.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
Wszelkie działania związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły koordynuje
pedagog szkolny.
Dyrektor szkoły organizuje oraz nadzoruje wszelkie działania związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content