Stypendia szkolne

to pomoc pieniężna udzielana, by zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia – obowiązuje tu próg dochodowy.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł netto.
Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Świadczenie „500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
– rodziców/opiekunów prawnych,
Wypełnione, kompletne wnioski  składa się od 1 września 2021 r. do 14 września 2021 r. u pedagoga szkolnego, a dnia 15. 09. 2021 r. szkoła składa w MOPS.
Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz MOPS- u. Bardzo istotne jest dotrzymywanie terminów, w przeciwnym razie wniosek nie będzie rozpatrywany. Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkiwanie na terenie gminy Częstochowa.

 Zasiłek szkolny

może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.
Zdarzeniem losowym jest w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej .O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wniosek stypendium szkolne

Wniosek zasiłek Szkolny

Oświadczenie o zapoznaniu się z wymogami stypendium

Oświadczenie  osoby dochód ryczałt

Oświadczenie działalności na zasadach ogólnych

Oświadczenie z działalności gosp. na zasadach ogólnych rozpoczętej w roku bieżącym

Oświadczenie osoby praca dorywcza

Zaświadczenie dochód z Centrum Integracji Społecznej

Zaświadczenie o dochodach umowa o pracę

Skip to content