1. decyzja w sprawie zamknięcia szkół do 23-24 grudnia, a następnie decyzja, że przerwa edukacyjna w szkołach będzie od 4 do 17 stycznia.
Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. Tegoroczny wypoczynek będzie się jednak różnił od pozostałych. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.

2. Egzamin ósmoklasisty

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Wprowadzone rozwiązania pozwolą na:

 • większy komfort pracy nauczycielom,
 • Minister Edukacji i Nauki uznał, że w 2021 r. egzaminy powinny być przeprowadzone na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowe,
 • Będzie przygotowana propozycja wymagań egzaminacyjnych i będzie dotyczyła egzaminów wyłącznie w bieżącym roku szkolnym (2020/202),
 • wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w grudniu br. w formie rozporządzenia,
 • po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych, opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty. Następnie zostaną one udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 r., na około 2 miesiące przed egzaminami w maju 2021 r.,
 • w przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. uczniowie będą mieli więcej czasu na opanowanie i powtórzenie zredukowanego zakresu wymagań, ponieważ w 2021 r. egzamin ten odbędzie się w ostatnim tygodniu maja,
 • wymagania egzaminacyjne w swoim zakresie uwzględniają specyficzną sytuację edukacyjną na przestrzeni ostatnich trzech lat szkolnych, nie określają zakresu kształcenia, nie ograniczają także w żaden sposób możliwości i zakresu realizacji podstawy programowej jako takiej. Określają natomiast treści – zakres wiadomości i umiejętności, których opanowanie będzie w 2021 r. sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych odpowiednio egzaminu ósmoklasisty,
 • nauczyciel realizuje program nauczania uwzględniający wymogi podstawy programowej. Jednocześnie w związku z ustaleniem nowych wymagań egzaminacyjnych na 2021 r. w sposób szczególny zwraca uwagę na te treści kształcenia, które zostały wskazane jako wymagania egzaminacyjne,
 • zmiana arkuszy egzaminacyjnych- wprowadzenie na potrzeby egzaminów w 2021 r. wymagań egzaminacyjnych wiąże się z modyfikacją formuły arkuszy egzaminacyjnych.
 • Zmiana ta będzie dotyczyła m.in.:
  w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:
 • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,
 • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
 • możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać );
  w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:
 • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej,
 • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
 • zmniejszenia liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020);
  w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:
 • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2),
 • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),
 • ograniczenia/dostosowania zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków);

Przypominamy o konsultacjach dla zdających egzaminy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

3. Szanowni Rodzice,
Pragniemy zapewnić Państwa, że staramy się reagować na wszystkie sytuacje i usprawniać nasze działania na lekcjach zdalnych z wykorzystaniem Teams. Zawsze istnieje możliwość kontaktowania się z nami, szczególnie w trakcie trwania zajęć nnline i zachęcamy do kontaktu w razie takich potrzeb.
Jednocześnie chcielibyśmy prosić o zrozumienie i poinformować, nie mamy informatyków w naszej szkole. Jesteśmy uzależnieni od aż dwóch zewnętrznych firm, którymi są Microsoft (właściciel platformy Teams) oraz Vulcan (właściciel platformy e-dziennika). Niektórych błędów w działaniu nie da się sprawdzić tak szybko jak byśmy tego chcieli i potrzeba nam więcej czasu na udzielenie pomocy.
Pisząc tą wiadomość, prosimy Państwa o zrozumienie i stale jesteśmy gotowi udzielać Państwu indywidualnego wsparcia oraz wysyłać do wszystkich rodziców dodatkowe materiały i podpowiedzi, które mogą pomóc w różnych trudnościach.

Z wyrazami szacunku:
Dyrektorzy, Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 33

Skip to content