Stypendium szkolne w roku szkolnym 2020/2021

Dotyczy udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, że Rodzice ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze  socjalnym wypłacanej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 wnioski składają w siedzibie szkoły ucznia w okresie od 01.09.2020 – 14.09.2020r. Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie ucznia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto.

W okresie trwania zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021 można składać wnioski o zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego powodującego przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej ucznia. Zdarzeniem losowym jest w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej. Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Powyższa pomoc jest kierowana wyłącznie do uczniów zamieszkujących na terenie miasta Częstochowy.

Właściwe druki można pobrać ze strony internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego. Ostateczny termin składania wniosków w szkole do dnia 11.09.2020r.
wniosek stypendium
oświadczenie o formie stypendium
zaświadczenie o dochodach zatrudnienie
zaświadczenie o dochodach CIS
oświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym
oświadczenie dochód ryczałt
oświadczenie dodatkowy dochód
wniosek zasiłek

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content