Zadania Samorządu Uczniowskiego

  1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
  2. Zasady działania i wybierania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin
    uchwalony przez ogół uczniów w równym głosowaniu.
  3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
  4. Uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski, który przedstawia Radzie Pedagogicznej, dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów: 1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów nauce i zachowaniu, 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania właściwych zainteresowań, 4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 6) prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów samorządu. 5. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu i może wyłonić radę wolontariatu ze swojego składu. 6. Uczniowie wolontariusze pod opieką nauczycieli opiekunów samorządu organizują zajęcia zapewniające kształtowanie postaw prospołecznych poprzez aktywne uczestnictwo uczniów w życiu społecznym. 7. Uczniowie wolontariusze diagnozują potrzeby społeczne uczniów, przedstawiają oferty działań do realizacji i angażują uczniów szkoły do konkretnych działań w tym zakresie. 8. Podejmowane przez uczniów działania wolontariackie są dokumentowane na stronie szkoły: www.sp33czest.pl 9. Rada wolontariatu wybrana spośród uczniów opiniuje działania wolontariackie uczniów i zapoznaje z nimi Radę Pedagogiczną.
  5. Zebrania Samorządu Uczniowskiego są protokołowane.

Zarząd, opiekunowie. plan pracy Samorządu Uczniowskiego plik do pobrania