Zadania Samorządu Uczniowskiego

  1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
  2. Zasady działania i wybierania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin
    uchwalony przez ogół uczniów w równym głosowaniu.
  3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
  4. Uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski, który przedstawia Radzie Pedagogicznej, dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów: 1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów nauce i zachowaniu, 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania właściwych zainteresowań, 4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły, 6) prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów samorządu. 5. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu i może wyłonić radę wolontariatu ze swojego składu. 6. Uczniowie wolontariusze pod opieką nauczycieli opiekunów samorządu organizują zajęcia zapewniające kształtowanie postaw prospołecznych poprzez aktywne uczestnictwo uczniów w życiu społecznym. 7. Uczniowie wolontariusze diagnozują potrzeby społeczne uczniów, przedstawiają oferty działań do realizacji i angażują uczniów szkoły do konkretnych działań w tym zakresie. 8. Podejmowane przez uczniów działania wolontariackie są dokumentowane na stronie szkoły: www.sp33czest.pl 9. Rada wolontariatu wybrana spośród uczniów opiniuje działania wolontariackie uczniów i zapoznaje z nimi Radę Pedagogiczną.
  5. Zebrania Samorządu Uczniowskiego są protokołowane.

Zarząd, opiekunowie. plan pracy Samorządu Uczniowskiego plik do pobrania

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content