Biblioteka 2019/20

Przypominamy zadania biblioteki szkolnej opublikowane przed dwoma laty, które trudno dostrzec wśród nagromadzonych wpisów.

Zadania biblioteki szkolnej
1. Biblioteka szkoły jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno- wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
2. Zadania biblioteki:
1) wprowadza uczniów w świat literatury, ugruntowuje ich zainteresowania czytelnicze oraz wyposaża w kompetencje czytelnicze, potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury,
2) rozbudza u uczniów zamiłowanie do czytania oraz sprzyja ich czytelniczej aktywności,
3) kształtuje postawę dojrzałego, odpowiedzialnego czytelnika, przygotowanego do otwartego dialogu z dziełem literackim,
4) zachęca do podejmowania indywidualnych prób twórczych w postaci kształcenia i wychowania,
5) współpracuje z innymi bibliotekami szkolnymi, publicznymi i pedagogicznymi w zakresie działań promujących czytelnictwo.
3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły.
4. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: gromadzenie podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych.
5. Zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki uwzględniający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po jej zakończeniu.
6. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania nauczyciela bibliotekarza:
1) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów bibliotecznych mające postać papierową lub zapewnianie uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz innych materiałów bibliotecznych,
2) przekazywanie uczniom materiałów ćwiczeniowych bez obowiązku zwrotu lub ich udostępnianie oraz udostępnianie innych materiałów bibliotecznych,
3) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł,
4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej,
6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez bibliotekę,
7) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej w postaci skontrum.