Zaczynamy!

Powstała Spółdzielnia Uczniowska pod nazwą Praktyka Twórcza Aktywu Koleżeńsko-Uczniowskiego w skrócie PTAKU. Do PTAKU należą Ci z Uczniów SP33, którzy wyrazili chęć przystąpienia do SU -głównie z klas objętych innowacją pedagogiczną #mamTalent- i wnieśli składkę.
Opiekunami PTAKU są p. Marzena Łopacińska i p. Agnieszka Klimecka.

„Praktyka” – ponieważ nie ma sensu zbyt wiele teoretyzować, trzeba działać

„Twórcza” – lub, jak kto woli, kreatywna, odkrywcza, nowatorska, pomysłowa – taka ma być podejmowana działalność

„Aktyw” – to nie tylko grupa ludzi, to także najbardziej aktywni członkowie jakiejś grupy

dlaczego „Koleżeńsko-Uczniowski”?  – w nadziei, że uczniowie ją tworzący, dzięki wspólnym działaniom staną się dobrymi kolegami

Statut Spółdzielni Uczniowskiej PTAKU 

Cele działania spółdzielni uczniowskiej:

 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania i gospodarowania w warunkach
 • gospodarki rynkowej,
 • prowadzenie działalności gospodarczej, a w szczególności handlowej, usługowej,
 • wytwórczej na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej,
 • kształtowanie nawyków oszczędzania oraz celowego wykorzystywania
 • wypracowanej nadwyżki bilansowej,
 • organizowanie wzajemnej pomocy i zaspokajanie materialnych i kulturalnych
 • potrzeb członków spółdzielni,
 • propagowanie idei spółdzielczości w środowisku szkolnym i lokalnym.

Forma spółdzielni uczniowskich nie jest uregulowana ustawowo. Struktura organów spółdzielni uczniowskich jest kształtowana na podstawie przepisów zawartych w ustawie Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2013 roku, poz.1443), mającej zastosowanie do funkcjonujących na rynku podmiotów spółdzielczych.

Działania spółdzielni uczniowskiej

 • kupowanie, wyrabianie i przetwarzanie oraz sprzedaż na terenie szkoły artykułów służących zaspokajaniu potrzeb uczniów i pracowników szkoły,
 • organizowanie zakupu i sprzedaży towarów, w szczególności: zdrowej żywności, przyborów szkolnych w ramach prowadzonego przez spółdzielnię uczniowską sklepiku szkolnego,
 • prowadzenie drobnej wytwórczości i wykonywania usług na rzecz placówki oświatowej, w ramach której funkcjonuje spółdzielnia,
 • propagowanie idei i zasad spółdzielczych w środowisku szkolnym i lokalnym,
 • realizowanie inicjatyw dotyczących propagowania idei zdrowego żywienia,
 • realizowanie inicjatyw z zakresu propagowania postaw i działań proekologicznych,
 • prowadzenie szkolnej kasy oszczędności pod patronatem instytucji finansowej,
 • organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych z udziałem członków spółdzielni oraz uczniów placówki oświatowej, w której działa spółdzielnia.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
Skip to content